Page 5 - รายงานประจำปี 2559
P. 5

วิสัยทัศน์ “เราจะเป็นผู้นำาสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระดับประเทศ”                          »ÃÐÇѵԤÇÒÁ໚¹ÁÒ                         ÊˡóÍÍÁ·ÃѾÊÒ¸ÒóÊØ¢¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ ¨íÒ¡Ñ´                         เ เริ่มด�าเนินการครั้งแรกเมื่อ ปี พ.ศ. 2517 โดยความคิดริเริ่มของ นายแพทย์ศิริพันธ์ จาตุรงคกุลริ่มด�าเนินการครั้งแรกเมื่อ ปี พ.ศ. 2517 โดยความคิดริเริ่มของ นายแพทย์ศิริพันธ์ จาตุรงคกุล
                         และนายบุญนาค พรหมพันใจ ได้ประชุมครั้งแรกเพื่อท�าการจัดตั้งเป็นสหกรณ์ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์
                         และนายบุญนาค พรหมพันใจ ได้ประชุมครั้งแรกเพื่อท�าการจัดตั้งเป็นสหกรณ์ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์
                         พ.ศ. 2520 โดยมีเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมเป็นที่ปรึกษาให้ค�าแนะน�า ได้แก่
                         พ.ศ. 2520 โดยมีเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมเป็นที่ปรึกษาให้ค�าแนะน�า ได้แก่
                         1. นายขจร ศรีสุข สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
                         1. นายขจร ศรีสุข สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
                         2. นายส�าราญ กลิ่นกล�า นักวิชาการสหกรณ์ 4 กรมส่งเสริมสหกรณ์
                         2. นายส
                                 2. นายส
                         2. นายส�าราญ กลิ่นกล�า นักวิชาการสหกรณ์ 4 กรมส่งเสริมสหกรณ์�าราญ กลิ่นกล�า นักวิชาการสหกรณ์ 4 กรมส่งเสริมสหกรณ์�าราญ กลิ่นกล�า นักวิชาการสหกรณ์ 4 กรมส่งเสริมสหกรณ์
           นายแพทย์ศิริพันธ์ จาตุรงคกุล
           นายแพทย์ศิริพันธ์ จาตุรงคกุล

            ผู้ก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จ�ากัด   3. นายค�าพอง รางแดง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ 3 กรมส่งเสริมสหกรณ์

                         4. นายณรงค์ ตรีเมฆ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ 3 กรมส่งเสริมสหกรณ์
           วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์โดยการถือหุ้นและฝากเงิน ในสหกรณ์ออมทรัพย์และให้เงินกู้แก่สมาชิกส�าหรับ
        ใช้จ่ายเมื่อมีความจ�าเป็น สาเหตุที่มีความคิดริเริ่มจัดตั้งเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ เนื่องมาจาก นายแพทย์ศิริพันธ์ จาตุรงคกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
        ได้เล็งเห็นว่าบรรดาข้าราชการและลูกจ้างประจ�าสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะข้าราชการชั้นผู้น้อย บางครั้งมีความจ�าเป็นเฉพาะหน้า มีความจ�าเป็นต้องใช้จ่าย
        เงินจ�านวนมาก ย่อมจะหาทางออกโดยการ กู้เงินจากบุคคลภายนอก ซึ่งต้องเสียดอกเบี้ยในอัตราที่สูง เนื่องจากยังไม่มีสถาบันการเงินเพื่อให้การช่วยเหลือ
           จึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะร่วมมือกันเพื่อจัดตั้งเป็น สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จ�ากัด และได้จดทะเบียนต่อนายทะเบียนสหกรณ์
        กรมส่งเสริมสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2520 ตามใบอนุญาตเลขที่ กพธ.11/2520 ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511
           ในครั้งแรกมีสมาชิกจ�านวน 159 คน เริ่มทุนด�าเนินการจากสวัสดิการเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนครราชสีมา จ�านวน 656,065.00 บาท (หกแสนห้าหมื่นหกพัน
        หกสิบห้าบาทถ้วน) ในปี 2559 สหกรณ์ก่อตั้งครบรอบ 39 ปี ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 มีสมาชิกจ�านวน 9,768 คน มีทุนด�าเนินการทั้งสิ้น 7,046,521,252.05 บาท
        (เจ็ดพันสี่สิบหกล้านห้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบสองบาทห้าสตางค์) สหกรณ์เป็นหน่วยงานที่ดูแลการออมเงิน (ทุนเรือนหุ้นและเงินรับฝาก) ให้กู้เงิน
        และจัดสวัสดิการให้กับข้าราชการ ลูกจ้างประจ�า พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราว กระทรวงสาธารณสุข ในจังหวัดนครราชสีมา
        ที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ ภายใต้หลักการสหกรณ์
           สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จ�ากัด ได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ดังนี้
              ประกาศเกียรติคุณสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นอันดับ 2 ในเขต 6 ประจ�าปี 2533
              ประกาศเกียรติคุณสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นอันดับ 3 ในเขต 6 ประจ�าปี 2534
              ประกาศเกียรติคุณในฐานะสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ�าปี 2542 ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์
              ประกาศเกียรติคุณในฐานะสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่น ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ�าปี 2544 ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์
              ประกาศเกียรติคุณ สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจ�าปี 2544
              ได้รับคัดการเลือกให้เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ที่เป็นตัวอย่างแนวทางปฏิบัติงานที่ดี (BEST PRACTICE) การพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการสหกรณ์
               : CQA ปี 2555 หมวด 1 การน�าองค์กร หมวด 2 การวงแผนกลยุทธ์จากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด
              ได้รับคัดการเลือกให้เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ที่เป็นตัวอย่างแนวทางปฏิบัติงานที่ดี (BEST PRACTICE) การพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการสหกรณ์
               : CQA ปี 2556 หมวด 1 การน�าองค์กร หมวด 2 การวงแผนกลยุทธ์ หมวด 3 การมุ่งเน้นผู้ใช้บริการ หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์
               และการจัดการความรู้ หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล หมวด 6 การจัดกระบวนการจากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด
               ปี 2557 ได้รับการคัดเลือกให้เป็น สหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดีเด่น ขนาดใหญ่มาก ประกวดรายงานกิจการ ระดับดีเด่น นักสหกรณ์ออมทรัพย์
               ระดับดี สาขานักปฏิบัติการ นางกัญญา ผักกระโทก ผู้จัดการสหกรณ์ จากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด
               ปี 2558 ได้รับการคัดเลือก 1 ใน 100 สหกรณ์ดีเด่น และ 3 ใน 100 นักสหกรณ์ดีเด่น เนื่องในโอกาส 100 ปี สหกรณ์ไทย
               จากสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
               ประเภทกรรมการ  นางสาวลดาวัลย์ เนตระกูล
               ประเภทเจ้าหน้าที่  นางกัญญา  ผักกระโทก
               ประเภทสมาชิก  นายสวาสดิ์  แสงบ�ารุง
           ปัจจุบัน สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จ�ากัด ตั้งอยู่ที่ 529/1 ถนนจอมพล ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
        มีการบริหารจัดการภายใต้
           วิสัยทัศน์ “เราจะเป็นผู้น�าสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระดับประเทศ”
           ค่านิยม “ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจบริการ สร้างผลงานเพื่อสมาชิก”


       ค่านิยม “ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจบริการ สร้างผลงานเพื่อสมาชิก”       รายงานประจำาปี 2559   3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10