Page 3 - รายงานประจำปี 2559
P. 3

วิสัยทัศน์ “เราจะเป็นผู้นำาสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระดับประเทศ”              สหกรณ แปลวา การทํางานดวยกัน หมายถึง ผนึกกําลัง ผูทํางานเกี่ยวของกัน

         การทํางานที่เกี่ยวของกันนั้นใหพรักพรอมกันทุกดาน และตองกระทํางานนั้น ดวยความรู
         ความสามารถดวยความซื่อสัตย สุจริตดวยความเมตตาหวังดี เอื้อเฟอเผื่อแผกันและกัน

         จึงจะเปนสหกรณแท ซึ่งมีแตความเจริญกาวหนา และอํานวยประโยชนอันพึงประสงค                   พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน วันที่ 26 มีนาคม พุทธศักราช 2527

       ค่านิยม “ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจบริการ สร้างผลงานเพื่อสมาชิก”       รายงานประจำาปี 2559   1
   1   2   3   4   5   6   7   8