Page 25 - รายงานประจำปี 2559
P. 25

วิสัยทัศน์ “เราจะเป็นผู้นำาสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระดับประเทศ”


                     รายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2559
                    สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จ�ากัด
                        วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2559
            ณ ห้องประชุม วี-วัน 3 โรงแรมวี-วัน โคราช อ�าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

                        ********************************
       คณะกรรมการผู้มาประชุม
          1. นายวิชัย    ขัตติยวิทยากุล         ประธานกรรมการด�าเนินการ
          2. นายจรัญ    เผือดจันทึก           รองประธานกรรมการ คนที่ 1
          3. นายจีรังกูร   เมืองแก้ว           รองประธานกรรมการ คนที่ 2
          4. นางอารี    โคตรประทุม           กรรมการและเลขานุการ
          5. นายนเรนทร์   แฝงสูงเนิน           กรรมการและเหรัญญิก

          6. นายวันชัย    เสลานอก            กรรมการด�าเนินการ
          7. นายรุ่งโรจน์   วรชมพู            กรรมการด�าเนินการ
          8. นายส�าเนียง   พรมมานอก           กรรมการด�าเนินการ
          9. นายวิโรจน์   หงษ์ทอง            กรรมการด�าเนินการ
          10. นางประไพพรรณ ครองสมบัติ            กรรมการด�าเนินการ
          11. นางนิตยา    รุ่งเรือง            กรรมการด�าเนินการ
          12. นายประสาท   รุจิรัตน์            กรรมการด�าเนินการ
          13. นายเจษฎานันท์  รักชาติประชาชน         กรรมการด�าเนินการ
          14. นางมะลิวัลย์   บางนิ่มน้อย         กรรมการด�าเนินการ

          15. นายธงชัย    กูลวิริยะ           กรรมการด�าเนินการ
          ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จ�ากัด จ�านวน 242 คน
          (จ�านวนผู้แทนสมาชิกทั้งหมด 311 คน)
       ผู้เข้าร่วมประชุม
          1. นายสามารถ   น้อยบุญญะ            นักวิชาการสหกรณ์ช�านาญการ
          2.  นางสาวลดาวัลย์  เนตระกูล           ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ
          3. นายนพ    ห่อมกระโทก            ผู้ตรวจสอบกิจการ

          4.  นางอรพิณ   โกสุมภ์ศิริ           เลขานุการผู้ตรวจสอบกิจการ
          5.  นายจักรกฤษณ์  ศรีสุวรรณ           ที่ปรึกษากฎหมาย
          6.  นางกัญญา   ผักกระโทก            ผู้จัดการ
          7.  นางศิชัญญา   แตงอยู่            หัวหน้าฝ่ายธุรการ
          เจ้าหน้าที่สหกรณ์ จ�านวน 18 คน เจ้าหน้าที่ สสธท. จ�านวน 2 คน
       เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
          นายวิชัย ขัตติยวิทยากุล ประธานกรรมการด�าเนินการ กล่าวเปิดประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2559
       และด�าเนินการประชุมเมื่อครบองค์ประชุม ตามระเบียบวาระดังนี้
       ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

       ประธาน แนะน�าผู้เข้าร่วมประชุม
          1. นายสามารถ   น้อยบุญญะ             นักวิชาการสหกรณ์ช�านาญการ
          2.  นางสาวลดาวัลย์  เนตระกูล           ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ
          3.  นายนพ    ห่อมกระโทก            ผู้ตรวจสอบกิจการ
          4.  นางอรพิณ   โกสุมภ์ศิริ           เลขานุการผู้ตรวจสอบกิจการ
          5.  นายจักรกฤษณ์  ศรีสุวรรณ           ที่ปรึกษากฎหมาย
          ที่ประชุม รับทราบ


       ค่านิยม “ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจบริการ สร้างผลงานเพื่อสมาชิก”       รายงานประจำาปี 2559  23
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30