Page 20 - รายงานประจำปี 2559
P. 20

วิสัยทัศน์ “เราจะเป็นผู้นำาสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระดับประเทศ”                             วิสัยทัศน์ “เราจะเป็นผู้นำาสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระดับประเทศ”
       ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแผนงานและงบประมาณ ประจ�าปี 2559                                     กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ขอเรียนว่าส�าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 นอกจากการตรวจสอบ
       ประธาน น�าเสนอแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จ�ากัด แผน 4 ปี                บัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของสหกรณ์แล้ว ส�านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา จะเป็นผู้ให้ค�าแนะน�า

       (ปี 2559 – 2562) เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณ ประจ�าปี 2559 ซึ่งมีรายการในหมวดต่างๆ               สหกรณ์เกี่ยวกับการเสริมสร้างสหกรณ์ให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี เพื่อที่สหกรณ์ยังคงมีคุณสมบัติครบถ้วน
       ตามรายละเอียดในเอกสารรายงานประจ�าปี 2558                                        ตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง การมอบหมายสหกรณ์ให้ผู้สอบบัญชีภาคเอกชนตรวจสอบบัญชี และจัดจ้าง

            มติที่ประชุม อนุมัติแผนงานและงบประมาณ ประจ�าปี 2559 สรุปประมาณการรายได้ ค่าใช้จ่าย และ            ผู้สอบบัญชีภาคเอกชนในปีบัญชีต่อไปได้
       ก�าไรสุทธิ ประจ�าปี 2559 ตามที่น�าเสนอ                                             คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จ�ากัด ชุดที่ 39 จึงขอน�าเสนอ
            สรุปงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี 2559 ดังนี้                                    ที่ประชุมใหญ่

                    รายจ่ายประจ�า   รายจ่ายเพื่อพัฒนาสหกรณ์ รวมงบประมาณที่ขอตั้งทั้งสิ้น               มติที่ประชุม รับทราบ
       หมวดเงินเดือน        8,917,500.00           0.00        8,917,500.00

       หมวดค่าตอบแทน        2,370,000.00           0.00        2,370,000.00              ระเบียบวาระที่ 10 การเลือกตั้งประธานกรรมการด�าเนินการ กรรมการด�าเนินการ ประจ�าปี 2559
       หมวดค่าใช้สอย       25,054,000.00       5,270,000.00        30,324,000.00              ประธาน ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 50 และข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา
       หมวดค่าวัสดุ        1,030,000.00           0.00        1,030,000.00              จ�ากัด พ.ศ. 2554 ข้อ 71 คณะกรรมการด�าเนินการ ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการด�าเนินการ ประกอบด้วยประธาน
                                                                   กรรมการหนึ่งคน และกรรมการด�าเนินการอีกสิบสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก
       หมวดค่าสาธารณูปโภค      785,000.00           0.00         785,000.00                  ให้กรรมการด�าเนินการเลือกตั้งในระหว่างกันเองขึ้นด�ารงต�าแหน่งรองประธานกรรมการคนหนึ่ง หรือ
       หมวดส�ารองทั่วไป      1,000,000.00           0.00        1,000,000.00              หลายคน เลขานุการคนหนึ่ง และ/หรือเหรัญญิกคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการ และปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

       หมวดครุภัณฑ์ (ตามแผน 1)       0.00        254,000.00         254,000.00              ณ ส�านักงานสหกรณ์
       หมวดครุภัณฑ์ (ตามแผน 10)        0.00     2,598,500.00        2,598,500.00                  ในการนี้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จ�ากัด ได้จัดประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 2/2558
                      รวม 39,156,500.00   8,122,500.00        47,279,000.00              เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2558 โดยที่ประชุมได้เลือกตั้ง นายสวาสดิ์ แสงบ�ารุง เป็นประธานกรรมการการเลือกตั้ง

            รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 47,279,000.00 บาท (สี่สิบเจ็ดล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ทั้งนี้         และรับรองกรรมการการเลือกตั้ง อีก 23 คน ตามที่น�าเสนอชื่อผู้แทนสมาชิกหรือสมาชิกเพื่อรับรองให้เป็นกรรมการ
       หมวดรายจ่ายให้ถัวจ่ายทุกรายการ ยกเว้นหมวดเงินเดือน หมวดส�ารองทั่วไป หมวดที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง             การเลือกตั้งในวันประชุมใหญ่วิสามัญ
       และหมวดค่าครุภัณฑ์ จะใช้จ่ายได้ เมื่อหมวดอื่นๆ ไม่เพียงพอ                                    สหกรณ์ จึงได้ประกาศรับสมัครเลือกตั้งประธานกรรมการด�าเนินการ กรรมการด�าเนินการ ประจ�าปี 2559

                                                                   ในระหว่างวันที่ 5 – 9 ตุลาคม 2558 และก�าหนดให้มีการเลือกตั้งในวันประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2558
       ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาก�าหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค�้าประกัน ประจ�าปี 2559                        วันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.00 – 13.00 น. จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้งประธานกรรมการด�าเนินการ
       ประธาน ขอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาก�าหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค�้าประกันของสหกรณ์ ประจ�าปี 2559              กรรมการด�าเนินการ ประจ�าปี 2559
       ในปี 2558 สหกรณ์ได้ก�าหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค�้าประกัน เป็นเงิน 3,000,000,000 บาท (สามพันล้านบาทถ้วน)             ที่ประชุม   ด�าเนินการเลือกตั้งประธานกรรมการด�าเนินการ กรรมการด�าเนินการ ประจ�าปี 2559
       ส�าหรับในปี 2559 น�าเสนอขออนุมัติวงเงินกู้ยืมหรือการค�้าประกัน ประจ�าปี 2559 เป็นเงิน 3,000,000,000 บาท         ตามผลการเลือกตั้งตามล�าดับคะแนน โดยเรียงจากมากไปหาน้อย ตามจ�านวนสัดส่วนของแต่ละกลุ่ม

       (สามพันล้านบาทถ้วน) เพื่อรองรับการให้บริการด้านเงินกู้แก่สมาชิกและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของสหกรณ์           สรุปการเลือกตั้งประธานกรรมการด�าเนินการ กรรมการด�าเนินการ ประจ�าปี 2559 ดังนี้
          มติที่ประชุม  อนุมัติวงเงินกู้ยืมหรือการค�้าประกันของสหกรณ์ ประจ�าปี 2559 เป็นเงิน 3,000,000,000 บาท       ผลการเลือกตั้ง ประธานกรรมการด�าเนินการ
       (สามพันล้านบาทถ้วน)                                                      ผู้สมัครรับเลือกตั้ง จ�านวน 2 คน มีสิทธิ์ได้รับการเลือกตั้ง จ�านวน 1 คน

                                                                      หมายเลข 1 นายวิชัย     ขัตติยวิทยากุล    ได้  4,971  คะแนน
       ระเบียบวาระที่ 9 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจ�าปี 2559                                      หมายเลข 2  นายอดุลย์    ขมิ้นเขียว      ได้  3,153  คะแนน
       ประธาน ตามหนังสือจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ด่วนที่สุด ที่ กษ 0404/4372 ลงวันที่ 25 กันยายน 2558              ผลการเลือกตั้ง กรรมการด�าเนินการ
       เรื่องการโอนกลับสหกรณ์ให้ผู้สอบบัญชีภาครัฐตรวจสอบบัญชี นายทะเบียนสหกรณ์ได้ประกาศรายชื่อสหกรณ์              กลุ่มที่ 1 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
       ที่โอนกลับให้ผู้สอบบัญชีภาครัฐตรวจสอบบัญชี ปีงบประมาณ 2559 เพื่อประเมินสหกรณ์ที่มอบหมายให้ผู้สอบบัญชี             ผู้สมัครรับเลือกตั้ง จ�านวน 4 คน มีสิทธิ์ได้รับการเลือกตั้ง จ�านวน 1 คน

       ภาคเอกชนตรวจสอบบัญชี ในด้านการปฏิบัติทางการเงินการบัญชีและการด�าเนินงานยังคงเป็นไปตามมาตรฐาน                 หมายเลข 1  นางอารี     โคตรประทุม      ได้   684  คะแนน
       การบัญชี กฎหมาย ระเบียบ ค�าแนะน�าของนายทะเบียนสหกรณ์และทางราชการ ตลอดจนประเมินผลการควบคุม                   หมายเลข 2 นายบุญจันทร์   ทันโชคชัย       ได้   395  คะแนน
       ภายในอันเป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารด้านการเงินการบัญชีให้แก่สหกรณ์ โดยประกาศดังกล่าว               หมายเลข 3  นางพรอรุณ    แก้วสุวรรณ      ได้   399  คะแนน
       มีรายชื่อ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จ�ากัด ส�าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 นั้น             หมายเลข 4  นางจีระพงษ์   พจนะโกสีย์      ได้   207  คะแนน

      18   รายงานประจำาปี 2559            ค่านิยม “ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจบริการ สร้างผลงานเพื่อสมาชิก”       ค่านิยม “ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจบริการ สร้างผลงานเพื่อสมาชิก”       รายงานประจำาปี 2559  19
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25