Page 1 - รายงานประจำปี 2564
P. 1

2021 ANNUAL REPORT
              รายงานประจ�าปีาปี 25642564
              รายงานประจ�
            ปีีบััญชีี 2564 (1 ตุุลาคม 2563 - 30 กัันยายน 2564)

              สหกัรณ์์ออมทรัพย์สาธารณ์สุขนครราชีสีมา จำำากััด (สอ.สธนม.)
         Nakhonratchasima Public Health Saving and Credit Cooperative, Limited (NMPSC)
                  สหกรณ์์ออมทรัพย์์ดีีเดี่นแห่งชาติิประจำำาปี 2544 และ 2560

 รายงานประจ�าปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จ�ากัด

 สหกรณ์์ออมทรัพย์์สาธารณ์สุขนครราชสีมา จำำากัด (สอ.สธนม.) สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นแห่งชาติ ปี 2544 และ 2560
 Nakhonratchasima Public Health Saving And Credit Cooperative, Limited (NMPSC)
 เลขที่่� 529/1 ถนนจอมพล ตำำ�บลในเมือง อำ�เภอเมืองนครร�ชสี่ม� จังหวััดนครร�ชสี่ม� 30000
 529/1 Chomphon Road, Amphone Mueang, Nakhonratchasima Province, 30000
      การประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2564 วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564 ุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2564 วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564
 หมาย์เลขโทรศัพท์ : 0-44341-441-3, 0-44341-454 การประช
 หมาย์เลขภาย์ใน โทรศัพท์มือถืือ โทรสาร (FAX) ผ่านส
 ฝ่่�ยธุุรก�ร  103 - 105 ฝ่่�ยธุุรก�ร  09-7920-1710 ฝ่่�ยธุุรก�ร 0-4424-8227 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จ�ากัดณ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จ�ากัด
 ฝ่่�ยสีม�ชิกสีัมพันธุ์  102 ฝ่่�ยสีม�ชิกสีัมพันธุ์  09-5614-5107 ฝ่่�ยก�รเงิน 0-4425-4614
    ถ่ายทอดส
 ฝ่่�ยก�รเงิน  116, 117, 120 ฝ่่�ยสีินเชื�อ  09-5604-8603 ถ่ายทอดสัญญาณจากห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จ�ากัด ไปยังห้องประชุมที่สหกรณ์ก�าหนดัญญาณจากห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จ�ากัด ไปยังห้องประชุมที่สหกรณ์ก�าหนด
 ฝ่่�ยสีินเชื�อ  106 - 109, 112 ฝ่่�ยก�รเงิน, ฝ่่�ยบัญช่  08-1760-5034
 ฝ่่�ยที่ะเบ่ยนหุ�นหน่�  114 - 115 ฝ่่�ยที่ะเบ่ยนหุ�นหน่�, ฝ่่�ยเที่คโนโลย่สี�รสีนเที่ศ  09-8270-1710
 ฝ่่�ยเที่คโนโลย่สี�รสีนเที่ศ  110 ศ้นย์ประสี�นง�น สีสีธุที่., สีสี.ชสีอ.  09-4356-1983
 ฝ่่�ยบัญช่  121  www.koratcoop.com
 ผู้้�จัดก�ร  119  E-mail : koratcoop@hotmail.co.th วิิสััยทััศน์์ “เราจะเป็็น์ผู้้�น์ำาสัหกรณ์์ออมทัรัพย์ดีีเดี่น์ระดีับป็ระเทัศ”
 รองผู้้�จัดก�ร  101, 113  สีหกรณ์์ออมที่รัพย์สี�ธุ�รณ์สีุขนครร�ชสี่ม� จำ�กัด
 ศ้นย์ประสี�นง�น สีสีธุที่., สีสี.ชสีอ. 111  @uja6391m ร�ยง�นประจำ�ปี 2564 ค่่าน์ิยม “ทัำางาน์เป็็น์ทัีม ยิ�มแย�มแจ่มใสั เต็็มใจบริการ สัร�างผู้ลงาน์เพ่�อสัมาชิิก”
   1   2   3   4   5   6