Page 9 - รายงานประจำปี 62
P. 9

วิสัยทัศน์ “เราจะเป็นผู้นำาสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นระดับประเทศ”
              ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จ�ากัด

                  เรื่อง การประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2562

           ด้วยคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จ�ากัด ชุดที่ 43 ได้เสนอ

        เอกสารการเงิน การบัญชี พร้อมทั้งจัดท�างบแสดงฐานะการเงิน งบก�าไรขาดทุน งบกระแสเงินสดของสหกรณ์
        ให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อรับรองงบการเงินประจ�าปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562 แล้วนั้น


           อาศัยอ�านาจตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 54 และข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
        สาธารณสุขนครราชสีมา จ�ากัด พ.ศ. 2559 ข้อ 61 และ ข้อ 68 ให้คณะกรรมการด�าเนินการเรียก

        ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี ปีละหนึ่งครั้งภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์

        โดยต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน
        คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 43 ประชุม ครั้งที่ พิเศษ/2562 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562

        มีมติให้ กำาหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562

        เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมมั่งมีศรีสุข โรงแรมเมืองทองธานีรีสอร์ท โคราช ตำาบลโตนด
        อำาเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

           จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
                                ประกาศ ณ วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562

                                    (นายวชิระ บถพิบูลย์)

                                   ประธานกรรมการด�าเนินการ

                              สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จ�ากัด


           ค่านิยม “ทำางานเป็นทีม ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจบริการ สร้างผลงานเพื่อสมาชิก” รายงานประจำาปี 2562 7
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14