Page 8 - รายงานประจำปี 62
P. 8

วิสัยทัศน์ “เราจะเป็นผู้นำาสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นระดับประเทศ”


     สาส์นจากประธานกรรมการด�าเนินการ

     สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จ�ากัด                       ในโอกาสที่คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข

                    นครราชสีมา จ�ากัด ชุดที่ 43/ 2562 ได้บริหารงานมาจนครบ 1 ปี ในเดือน
                    พ.ย.นี้ ผมขอขอบคุณคณะกรรมการด�าเนินการทุกท่าน ผู้ตรวจสอบกิจการ
                    สมาชิกสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ทุกคน ที่ได้ท�าหน้าที่
                    อย่างสุดความสามารถเป็นผลให้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขของเราก้าวหน้า
                    ไปอีก 1 ก้าว โดยมีผลงานที่ส�าคัญ ในปีบัญชีสหกรณ์ 2562 ดังนี้


         1) การเข้ารับการประเมินเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ สีขาวด้วยหลักธรรมาภิบาล

         2) การด�าเนินนโยบายลดอัตราดอกเบี้ย เงินฝากและเงินกู้ทุกประเภทลง ร้อยละ 0.25 ต่อปี
           เพื่อช่วยเหลือสมาชิก ลดภาระดอกเบี้ยเกือบ 6,000 คน (ร้อยละ 51)
         3) การปรับปรุงสิทธิประโยชน์ทุนการศึกษา บุตรสมาชิก เป็น 3 ช่วงชั้น ได้แก่ระดับอนุบาลถึงประถมศึกษา

          ปีที่ 6 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระดับอุดมศึกษา และจ่ายเมื่อจบการศึกษา
           เพื่อให้บุตรสมาชิกได้รับทุกคน โดยไม่ต้องพึ่งพิงการจับฉลาก
         4) การด�าเนินกิจกรรมและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ที่เคยเป็นมา
         5) การปรับปรุง ถมดิน ท�ารั้ว ประตู ในที่ดินของสหกรณ์ที่จัดซื้อในปี 2561 และประกาศให้เช่าท�าประโยชน์
          เพื่อหารายได้ ของสหกรณ์

         6) การพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยการพัฒนา Line KC connect เพื่อให้สมาชิกสามารถ
          ตรวจสอบหุ้น เงินฝาก เงินกู้ ภาระการค�้าประกัน ฌาปนกิจ สงเคราะห์ ได้สะดวกรวดเร็วขึ้น

         กล่าวได้ว่าในปีที่ผ่านมา จ�านวนสมาชิกสหกรณ์เพิ่มขึ้นทั้งสามัญและสมทบ สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น

      การลดดอกเบี้ยไม่ได้ท�าให้สมาชิกที่ออมเงินหวั่นไหว ยังมีสภาพคล่องบางช่วงที่ล้นต้องน�าไปแสวงหาผลประโยชน์
      ให้สหกรณ์ จ�านวนสมาชิกที่มาท�าธุรกรรมเงินกู้เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามสหกรณ์ก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมกับ
      ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ โดยเฉพาะ พรบ.สหกรณ์ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ปี พ.ศ. 2562 ที่อาจจะออก
      กฎกระทรวง ที่จะมีการก�ากับอย่างเข้มงวดมากขึ้น การให้ความร่วมมือเป็นแหล่งศึกษาดูงานของสหกรณ์

      ออมทรัพย์อื่น ความส�าเร็จทั้งหมดนี้ เกิดขึ้นจากความร่วมมือของทุกฝ่าย ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ท�าให้สหกรณ์
      ออมทรัพย์ของเราเกิดความมั่นคงมีเสถียรภาพ สมาชิกมีส่วนร่วม มีการพัฒนาสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยึดมั่น
      ในหลักธรรมาภิบาล ณ โอกาสนี้ เพื่อให้ทุกท่านช่วยกันเสริมสร้างให้เกิดความส�าเร็จในระยะยาวและยั่งยืน
      ตลอดไป
                             (นายแพทย์วชิระ บถพิบูลย์)
                             ประธานกรรมการด�าเนินการ
    6   รายงานประจำาปี 2562 ค่านิยม “ทำางานเป็นทีม ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจบริการ สร้างผลงานเพื่อสมาชิก”
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13