Page 6 - รายงานประจำปี 62
P. 6

วิสัยทัศน์ “เราจะเป็นผู้นำาสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นระดับประเทศ”


     ประวัติความเป็นมา

     สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จ�ากัด


       นายแพทย์ศิริพันธ์ุ จาตุรงคกุล และนายบุญนาค พรหมพันใจ

     ได้ประชุมครั้งแรก เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520 โดยมีเจ้าหน้าที่
     กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมเป็นที่ปรึกษาให้ค�าแนะน�า ได้แก่

        1. นายขจร ศรีสุข สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
        2. นายส�าราญ กลิ่นกล�า นักวิชาการสหกรณ์ 4 กรมส่งเสริมสหกรณ์
        3. นายค�าพอง รางแดง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ 3 กรมส่งเสริมสหกรณ์

        4. นายณรงค์ ตรีเมฆ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ 3 กรมส่งเสริมสหกรณ์

                                        นายแพทย์ศิริพันธุ์ จาตุรงคกุล
       เพื่อท�าการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้ ผู้ก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์
     สมาชิกออมทรัพย์โดยการถือหุ้น ฝากเงิน ให้เงินกู้แก่สมาชิกเมื่อมีความจ�าเป็น  สาธารณสุขนครราชสีมา จ�ากัด

     และจัดสวัสดิการตามสมควร โดย นายแพทย์ศิริพันธ์ุ จาตุรงคกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ในขณะนั้น
     ได้เล็งเห็นว่าบรรดาข้าราชการและลูกจ้างประจ�าสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะข้าราชการหรือลูกจ้างชั้นผู้น้อย
     บางครั้งมีความจ�าเป็นต้องใช้จ่ายเงินจ�านวนมาก ไม่มีสถาบันการเงินเพื่อให้การช่วยเหลือ ต้องกู้เงินจากบุคคลภายนอก

     โดยจ่ายดอกเบี้ยในอัตราที่สูง จึงเห็นควรร่วมมือกันจัดตั้ง “สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำากัด”
     โดยได้รับการจดทะเบียนจากนายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่

     22 มีนาคม พ.ศ. 2520 ตามใบอนุญาตเลขที่ กพธ.11/2520 ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511 ในครั้งแรกมี
     สมาชิกจ�านวน 159 คน ทุนด�าเนินการจากสวัสดิการเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนครราชสีมา จ�านวน 656,065.00 บาท
     (หกแสนห้าหมื่นหกพันหกสิบห้าบาทถ้วน)

       ปัจจุบันสหกรณ์ก่อตั้งครบรอบ 42 ปี ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 มีสมาชิกจ�านวน 11,931 คน (สามัญ 11,603 คน
     สมทบ 328 คน) มีทุนด�าเนินการทั้งสิ้น 8,888,465,585.08 บาท (แปดพันแปดร้อยแปดสิบแปดล้านสี่แสนหกหมื่น

     ห้าพันห้าร้อยแปดสิบห้าบาทแปดสตางค์)

       สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำากัด ได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ดังนี้

        —  ประกาศเกียรติคุณสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นอันดับ 2 ในเขต 6 ประจ�าปี 2533

        —  ประกาศเกียรติคุณสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นอันดับ 3 ในเขต 6 ประจ�าปี 2534
        —  ประกาศเกียรติคุณในฐานะสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ�าปี 2542
         ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์

        —  ประกาศเกียรติคุณในฐานะสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่น ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ�าปี 2544
         ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์

        —  โล่พระราชทานรางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำาปี 2544
        —  ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ที่เป็นตัวอย่างแนวทางปฏิบัติงานที่ดี (BEST PRACTICE)
      การพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการสหกรณ์ : CQA ปี 2555
      หมวด 1 การน�าองค์กร หมวด 2 การวงแผนกลยุทธ์

      จากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำากัด


    4   รายงานประจำาปี 2562 ค่านิยม “ทำางานเป็นทีม ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจบริการ สร้างผลงานเพื่อสมาชิก”
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11