Page 30 - รายงานประจำปี 62
P. 30

วิสัยทัศน์ “เราจะเป็นผู้นำาสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นระดับประเทศ”


          เป็นจ�านวนเต็ม แต่ในส่วนการเก็บข้อมูลถูกต้องแล้ว ซึ่งปัจจุบันได้ด�าเนินการแก้ไขค�าสั่งเรียบร้อยแล้ว
     ที่ประชุม รับทราบและเสนอความคิดเห็น สหกรณ์ควรปรับปรุงห้องน�้าส�าหรับคนพิการและผู้สูงวัย

     ประธาน ขอเรียนเชิญ คุณประมูล บรรพาศรี หัวหน้าส�านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ และคุณเบญญารัศม์ วาณิชย์โรจนากุล
     ผู้อ�านวยการส่งเสริมสหกรณ์ 1 ส�านักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา ให้ข้อแนะน�าแก่สหกรณ์
     นางสาวประมูล บรรพาศรี หัวหน้าส�านักงานตรวจสอบบัญชีนครราชสีมา ให้ข้อแนะน�าดังนี้
         1. ยินดีที่สมาชิกได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีที่มีคุณภาพโดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานเป็นเกณฑ์ ไม่ได้

          พิจารณาจากค่าสอบบัญชี
         2. จากงบการเงินสหกรณ์มีความมั่นคงสูง ทุนส่วนใหญ่มาจากสมาชิก มาจากทุนของตนเอง ซึ่งมีต้นทุนของ
          เงินทุนคือเงินปันผลถ้าต้องการได้เงินปันผลมาก ก็ไปคิดดอกเบี้ยกับสมาชิกผู้กู้ ถ้าต้องการก�าไรมากก็ต้อง
          เพิ่มดอกเบี้ย กรณีที่ประธานกรรมการ ประกาศลดดอกเบี้ยทุกประเภทลง ดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก เป็น

          รายได้หลัก ดอกเบี้ยเงินฝากจากสมาชิกลดลงท�าให้รายจ่ายลดลงด้วย ย่อมส่งผลกระทบต่อรายได้ของสหกรณ์
          ในปีต่อไป การที่สมาชิกจะเสนอให้สหกรณ์จ่ายค่าใช้จ่ายใด ๆ ควรพิจารณางบการเงินให้เข้าใจ
         3. การที่สหกรณ์เป็นอันดับหนึ่งของประเทศ ควรให้ความรู้แก่สมาชิกสหกรณ์ ในการดูงบการเงินของสหกรณ์
          ให้เข้าใจ มิใช่มุ่งแต่การเสนอตัดโบนัส ทั้งนี้ เพื่อความเข้าใจและผลประโยชน์ที่ดีกับสมาชิก

     นางเบญญารัศม์ วาณิชย์โรจนากุล ผู้อ�านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1

     สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จ�ากัด เป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่มีทุนด�าเนินงานมากกว่า 5,000 ล้านบาท
         1. มีสมาชิกสอบถามเรื่องการผิดนัดช�าระหนี้สหกรณ์ท�าไมต้องงดจ่าย ไม่เห็นใจสมาชิก ขอเรียนว่า สหกรณ์
          ด�าเนินการตามข้อบังคับ
         2. กรณีการปรับโครงสร้างหนี้ เป็นการจัดการหนี้ ตามระเบียบสมาชิกที่เกิดปัญหาการส่งช�าระหนี้ ควรติดต่อ

          กับสหกรณ์
         3. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ โดยในปีหน้าจะมีแนวโน้มการบังคับใช้พระราชบัญญัติสหกรณ์ ฉบับใหม่
          ซึ่งจะมีการก�าหนดระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ กฎกระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงท�าให้มีการเปลี่ยนแปลง
          ไปจากเดิมโดยเฉพาะสหกรณ์ขนาดใหญ่ที่มีทุนด�าเนินงานมากกว่า 5,000 ล้านบาท เพื่อก�ากับและควบคุม

          การบริหารเงินของสหกรณ์ รวมทั้งเกณฑ์ก�ากับต่าง ๆ ที่อาจมีผลต่อสหกรณ์และสมาชิก ขอให้สหกรณ์ได้
          ติดตามข่าวสาร
         4. การบริหารเงินทุนของสหกรณ์ เป็นการก�ากับดูแลโดยคณะกรรมการด�าเนินการที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
          นครราชสีมา จ�ากัด แห่งนี้ ถือว่ามีการบริหารงานที่ดีจ่ายเงินปันผลร้อยละ 5.80 ต่อปี และเงินเฉลี่ยคืน

          ร้อยละ 6.50 ต่อปี มีความเหมาะสม
         5. การที่สหกรณ์ประกาศลดดอกเบี้ยลงร้อยละ 0.25 บาท ส่งผลก�าไรลดลง ย่อมมีผลกระทบต่ออัตราเงินปันผล
          ของปีต่อไป

     เลิกประชุมเวลา 15.20 น.
                      (ลงชื่อ)  วชิระ บถพิบูลย์    ประธานกรรมการ
                           (นายวชิระ บถพิบูลย์)

                      (ลงชื่อ)  นเรนทร์ แฝงสูงเนิน   กรรมการและเลขานุการ
                          (นายนเรนทร์ แฝงสูงเนิน)
                      (ลงชื่อ)  ศิชัญญา แตงอยู่    ผู้จดบันทึกการประชุม

       ส�าเนาถูกต้อง              (นางศิชัญญา แตงอยู่)     (นายนเรนทร์ แฝงสูงเนิน)
     กรรมการและเลขานุการ


    28   รายงานประจำาปี 2562 ค่านิยม “ทำางานเป็นทีม ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจบริการ สร้างผลงานเพื่อสมาชิก”
   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35