Page 14 - รายงานประจำปี 62
P. 14

วิสัยทัศน์ “เราจะเป็นผู้นำาสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นระดับประเทศ”                      สหกรณ์ออมทรัพย์
     กิจกรรมของเรา สาธารณสุขนครราชสีมา จ�ากัด     สัมมนาสมาชิกเพื่อการวางแผนบริหารหนี้     เตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุราชการ
     โครงการสูงวัยอย่างมีค่างามสง่าด้วยคุณธรรม
    12   รายงานประจำาปี 2562 ค่านิยม “ทำางานเป็นทีม ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจบริการ สร้างผลงานเพื่อสมาชิก”
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19