Page 7 - รายงานประจำปี 2560 :: สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด
P. 7

วิสัยทัศน์ “เราจะเป็นผู้นำาสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระดับประเทศ”


             Ÿ โล่พระราชทานรางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำาปี 2544

             Ÿ ได้รับคัดกำรเลือกให้เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ที่เป็นตัวอย่ำงแนวทำงปฏิบัติงำนที่ดี (BEST PRACTICE)
              กำรพัฒนำคุณภำพบริหำรจัดกำรสหกรณ์ : CQA ปี 2555
                หมวด 1 กำรน�ำองค์กร        หมวด 2 กำรวำงแผนกลยุทธ์

              จาก ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำากัด
             Ÿ ได้รับคัดกำรเลือกให้เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ที่เป็นตัวอย่ำงแนวทำงปฏิบัติงำนที่ดี (BEST PRACTICE)

              กำรพัฒนำคุณภำพบริหำรจัดกำรสหกรณ์ : CQA ปี 2556
                หมวด 1 กำรน�ำองค์กร        หมวด 2 กำรวำงแผนกลยุทธ์
                หมวด 3 กำรมุ่งเน้นผู้ใช้บริกำร  หมวด 4 กำรวัด กำรวิเครำะห์ และกำรจัดกำรควำมรู้

                หมวด 5 กำรมุ่งเน้นทรัพยำกรบุคคล  หมวด 6 กำรจัดกระบวนกำร
              จาก ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำากัด

             Ÿ ปี 2557 ได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดีเด่น ขนำดใหญ่มำก
                - ได้รับกำรคัดเลือกจัดท�ำรำยงำนกิจกำร ระดับดีเด่น
                - ได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นนักสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดี สำขำนักปฏิบัติกำร

                 นำงกัญญำ ผักกระโทก ผู้จัดกำรสหกรณ์
              จาก ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำากัด

             Ÿ ปี 2558 ได้รับกำรคัดเลือก 1 ใน 100 สหกรณ์ดีเด่น และ 3 ใน 100 นักสหกรณ์ดีเด่น
              เนื่องในโอกำส 100 ปี สหกรณ์ไทย
                - ประเภทกรรมกำร นำงสำวลดำวัลย์ เนตระกูล

                - ประเภทเจ้ำหน้ำที่ นำงกัญญำ ผักกระโทก
                - ประเภทสมำชิก นำยสวำสดิ์ แสงบ�ำรุง

              จาก สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
             Ÿ ปี 2557 และ 2558 ได้รับรำงวัลศูนย์ประสำนงำนดีเด่น ด้ำนกำรมีจ�ำนวนสมำชิกมำกที่สุดอันดับ 1
              จาก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)

             Ÿ ปี 2559 นำยจรัญ เผือดจันทึก รองประธำนกรรมกำรคนที่ 1
              ได้รับรำงวัลนักสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น สำขำนักบริหำร ระดับดีมำก

              จาก ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำากัด
             Ÿ รางวัลปี 2560
                Ÿ สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นระดับภำคตะวันออกเฉียงเหนือประจ�ำปี 2561

                Ÿ กำรส่งเสริมธรรมำภิบำลเพื่อบริหำรองค์กร
                Ÿ ผลงำนกำรขับเคลื่อนปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง อันดับที่ 2

                Ÿ โล่พระราชทานรางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำาปี 2560
             Ÿ รางวัลปี 2561
                Ÿ ได้รับการรับรองให้เป็นสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาลระดับจังหวัด จากคณะทำางานตรวจ

                 ประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาลระดับจังหวัด ประจำาปีงบประมาณ 2561


             ค่านิยม “ท�างานเป็นทีม ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจบริการ สร้างผลงานเพื่อสมาชิก”

               วิสัยทัศน์ “เราจะเป็นผู้น�าสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระดับประเทศ”


           ค่านิยม “ทำางานเป็นทีม ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจบริการ สร้างผลงานเพื่อสมาชิก” รายงานประจำาปี 2561 5
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12