Page 29 - รายงานประจำปี 2560 :: สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด
P. 29

วิสัยทัศน์ “เราจะเป็นผู้นำาสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระดับประเทศ”


           13. นายวันชัย     เสลานอก      กรรมการด�าเนินการ

           14. นายรุ่งโรจน์    วรชมพู      กรรมการด�าเนินการ
           15. นายธงชัย      กูลวิริยะ     กรรมการด�าเนินการ

        ระเบียบวาระที่ 13 การเลือกตั้งและก�าหนดค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�าปี 2561

        ประธาน ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 53 และข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข

        นครราชสีมา จ�ากัด พ.ศ. 2559 ข้อ 101 ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ผู้มีคุณวุฒิ ความรู้
        ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจ หรือ การสหกรณ์ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็นการ

        ประจ�าปี จ�านวนสามคน
           * ผู้ตรวจสอบกิจการ ต้องไม่เป็นกรรมการของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จ�ากัด
           * ผู้ตรวจสอบกิจการ ต้องไม่เป็นผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข

        นครราชสีมา จ�ากัด หรือสหกรณ์อื่นใด
           ในการนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จ�ากัด ได้ประกาศรับสมัครเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ

           ปี 2561 จ�านวน 3 คน ในระหว่างวันที่ 2 - 6 ตุลาคม 2560 และก�าหนดให้มีการเลือกตั้งในวันประชุมใหญ่
        สามัญ ประจ�าปี 2560 วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00 - 14.00 น. โดยมีผู้สมัครรับเลือกตั้ง จ�านวน 9 คน
        ถอนการสมัคร 1 คน คงเหลือผู้สมัคร 8 คน มีสิทธิ์ได้รับการเลือกตั้ง จ�านวน 3 คน และตามระเบียบวาระการประชุม

        ที่ 7 พิจารณาแผนงานและงบประมาณ ประจ�าปี 2561 คณะกรรมการด�าเนินการได้น�าเสนอขออนุมัติงบประมาณหมวด
        ค่าตอบแทน - ค่าตอบแทน ผู้ตรวจสอบกิจการ เป็นเงิน 90,000.00 บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน)

        ที่ประชุม เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจ�าปี 2561 ตามผลการเลือกตั้ง ตามล�าดับคะแนน โดยเรียงจากมาก
        ไปหาน้อย
        สรุปการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�าปี 2561 ดังนี้

           ผู้สมัครรับเลือกตั้ง จ�านวน 9 คน ผู้สมัครหมายเลข 3 ถอนการสมัคร คงเหลือผู้สมัคร 8 คน
        มีสิทธิ์ได้รับการเลือกตั้ง จ�านวน 3 คน

          หมายเลข 1   นายบุญฤทธิ์  เชิดในเมือง  ได้  3,972  คะแนน
          หมายเลข 2   นายบุญฤทธิ์  ก้านแก้ว  ได้  2,359  คะแนน
          หมายเลข 3   ถอนการสมัคร
          หมายเลข 4   นายรัฏฐพิชญ์  อมรวิจิตร  ได้  1,651  คะแนน

          หมายเลข 5   นายสุนทร    ศรีด่านกลาง ได้  3,425  คะแนน
          หมายเลข 6   นายอดุลย์   ขยายวงศ์  ได้   1,822  คะแนน
          หมายเลข 7   ดร. ดวงรัตน์  คัดทะเล  ได้  3,687  คะแนน
          หมายเลข 8   นายบุญชู    กองสุข   ได้   1,140  คะแนน

          หมายเลข 9   นายบุญจันทร์  ทันโชคชัย ได้  2,246  คะแนน
           มติที่ประชุม ผลการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ได้รับการเลือกตั้ง ดังนี้
                 1. นายบุญฤทธิ์  เชิดในเมือง  หน่วยงาน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

                                      (ลูกจ้างบ�าเหน็จรายเดือน)
                 2. ดร.ดวงรัตน์  คัดทะเล   หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

                                      นครราชสีมา


           ค่านิยม “ทำางานเป็นทีม ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจบริการ สร้างผลงานเพื่อสมาชิก” รายงานประจำาปี 2561 27
   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34