Page 25 - รายงานประจำปี 2560 :: สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด
P. 25

วิสัยทัศน์ “เราจะเป็นผู้นำาสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระดับประเทศ”


           ซึ่งในปัจจุบันสหกรณ์ได้พัฒนาระบบตรวจสอบข้อมูลหุ้นหนี้ผ่านเว็บไซต์ (Online) เพื่ออ�านวยความ

        สะดวกให้แก่สมาชิก โดยสมาชิกสามารถเลือกรับใบเสร็จรับเงินประจ�าเดือนที่สหกรณ์จัดส่งในรูปแบบของกระดาษ
        ตามปกติหรือเลือกรับใบเสร็จรับเงินประจ�าเดือนผ่านเว็บไซต์ โดยสมาชิกสามารถท�าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของ
        สหกรณ์ที่สามารถเรียกพิมพ์ใบเสร็จรับเงินจากระบบได้ ซึ่งสหกรณ์เห็นว่าการให้บริการการท�าธุรกรรมทาง

        อิเล็กทรอนิกส์ถือเป็นการปรับตัว สู่ยุคเศรษฐกิจดิจิตอลและเป็นการสนับสนุนวิสัยทัศน์เชิงนโยบาย Thailand 4.0
        ซึ่งในอนาคตสหกรณ์มีแผนพัฒนาระบบให้บริการต่าง ๆ ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่หลากหลายช่องทางเพื่อให้สมาชิก

        ได้รับความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของสหกรณ์และเป็นการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านเอกสารแบบพิมพ์
        ของสหกรณ์รวมถึงเป็นการรณรงค์เพื่อลดภาวะโลกร้อน
           ในการนี้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้ออกหนังสือ ที่ กษ 0404/ว 38 เรื่องวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการออกใบเสร็จ

        รับเงินของสหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ประมวลผลข้อมูล เพื่อเป็นแนวทางให้สหกรณ์ต่าง ๆ ได้ถือปฏิบัติ
        ซึ่งคณะกรรมการด�าเนินการชุดที่ 41 ประชุมเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 จึงมีมติน�าเสนอขออนุมัติการท�าธุรกรรมทาง

        อิเล็กทรอนิกส์ของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2560
           มติที่ประชุม อนุมัติการท�าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของสหกรณ์ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 232 เสียง
        ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง


        ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการน�าเงินไปฝากหรือลงทุนอย่างอื่น ประจ�าปี 2561

        ประธาน ตามแผนงานที่ 19 โครงการบริหารเงินทุนหมุนเวียน สหกรณ์มีสภาพคล่องทางการเงินเพิ่มขึ้นเพื่อให้การบริหาร
        เงินของสหกรณ์มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 10 และมาตรา 62 จึงน�า

        เสนอเพื่อขออนุมัติให้คณะกรรมการด�าเนินการชุดที่ 42 ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จ�ากัด น�าเงิน
        ฝากหรือลงทุนอย่างอื่น ประจ�าปี 2561 ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื่อง ข้อก�าหนดการฝาก
        หรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ. 2558

           มติที่ประชุม อนุมัติการน�าเงินไปฝากหรือลงทุนอย่างอื่น ประจ�าปี 2561 ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 245
        เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง


        ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณาก�าหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค�้าประกัน ประจ�าปี 2561

        ประธาน ในปี 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จ�ากัด ได้ก�าหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค�้าประกันของ
        สหกรณ์ เป็นเงิน 3,000,000,000 บาท (สามพันล้านบาทถ้วน) ส�าหรับในปี 2561 คณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 41

        น�าเสนอขออนุมัติวงเงินกู้ยืมหรือการค�้าประกัน ประจ�าปี 2561 เป็นเงิน 3,000,000,000 บาท (สามพันล้านบาทถ้วน)
        เพื่อรองรับการให้บริการด้านเงินกู้แก่สมาชิกและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของสหกรณ์

           มติที่ประชุม อนุมัติวงเงินกู้ยืมหรือการค�้าประกันของสหกรณ์ ประจ�าปี 2561 เป็นเงิน 3,000,000,000 บาท
        (สามพันล้านบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 269 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

        ระเบียบวาระที่ 11 พิจารณาคัดเลือกและก�าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจ�าปี 2561

        ประธาน ตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้จัดท�าโครงการปรับปรุงระบบการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ขึ้นเพื่อกระจายงาน

        ด้านสอบบัญชีสหกรณ์ไปสู่ภาคเอกชน โดยขอความร่วมมือให้สหกรณ์ขนาดใหญ่ที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีทุน
        ด�าเนินงานตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป จัดจ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเป็นผู้สอบบัญชี โดยอยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของ

        กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


           ค่านิยม “ทำางานเป็นทีม ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจบริการ สร้างผลงานเพื่อสมาชิก” รายงานประจำาปี 2561 23
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30