Page 23 - รายงานประจำปี 2560 :: สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด
P. 23

วิสัยทัศน์ “เราจะเป็นผู้นำาสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระดับประเทศ”


        ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบก�าไรขาดทุน งบกระแสเงินสด ประจ�าปีบัญชีสิ้นสุด

        วันที่ 30 กันยายน 2560

        นายสิรวิชญ์ ไพศาสตร์ ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอ็น.เอส.เค สอบบัญชี จ�ากัด เสนอรายงานของผู้สอบบัญชี งบแสดง
        ฐานะการเงิน งบก�าไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด ส�าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 ของสหกรณ์
        ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จ�ากัด ตามรายละเอียดในเอกสารรายงานประจ�าปี 2560 เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา

           มติที่ประชุม  อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบก�าไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด ประจ�าปีบัญชีสิ้นสุด
        วันที่ 30 กันยายน 2560 ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 227 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง


        ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาการจัดสรรก�าไรสุทธิ ประจ�าปี 2560

        ประธาน ปี 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จ�ากัด มีก�าไรสุทธิ 325.222 ล้านบาท ปีก่อน 301.626
        ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน เป็นเงิน 23.596 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.82 คณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 41 จึงขอ

        น�าเสนอการจัดสรรก�าไรสุทธิ ประจ�าปี 2560 ให้เป็นไปตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จ�ากัด
        ข้อ 28 รายละเอียดในเอกสารรายงานประจ�าปี 2560 เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา


           มติที่ประชุม  อนุมัติจัดสรรก�าไรสุทธิ ประจ�าปี 2560 ดังนี้

                    รายการ                     ปี 2560

                                      จ�านวนเงิน      ร้อยละ
        1.  ทุนส�ารอง (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของก�าไรสุทธิ)      40,268,440.35        12.38

        2.  ค่าบ�ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย             30,000.00        0.01
          (ไม่เกินร้อยละ 1 ของก�าไรสุทธิ แต่ไม่เกิน 30,000 บาท)

        3.  เงินปันผลตามหุ้น                    250,446,371.97        77.01
          (ร้อยละ 5.80 ต่อปี)

        4.  เฉลี่ยคืนของดอกเบี้ยเงินกู้               27,556,188.00        8.47
          (ร้อยละ 6.25 ต่อปี)

        5.  เงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์
          5.1 เงินโบนัสแก่กรรมการ                   1,050,000.00        0.32
          5.2 เงินโบนัสแก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์              1,671,450.00        0.51

        6.  ทุนสาธารณประโยชน์                      800,000.00        0.25

        7.  ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล                 100,000.00        0.03

        8.  ทุนส่งเสริมการศึกษา                     800,000.00        0.25

        9.  เงินทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก           2,000,000.00        0.62
        10. เงินสวัสดิการเกื้อกูลสมาชิก                 500,000.00        0.15

                     รวม                325,222,450.32        100.00

           ตามข้อบังคับ ข้อ 28(2) การจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปี “เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจที่สมาชิก

        ได้ท�าไว้กับสหกรณ์ในระหว่างปีตามมติที่ประชุมใหญ่ เว้นแต่สมาชิกที่ผิดนัดการช�าระหนี้สหกรณ์ สามครั้งในปีบัญชีนั้น
        มิให้ได้รับเงินเฉลี่ยคืนส�าหรับปีนั้น ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่ก�าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์”           ค่านิยม “ทำางานเป็นทีม ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจบริการ สร้างผลงานเพื่อสมาชิก” รายงานประจำาปี 2561 21
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28