Page 22 - รายงานประจำปี 2560 :: สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด
P. 22

วิสัยทัศน์ “เราจะเป็นผู้นำาสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระดับประเทศ”


     ซึ่งเป็นเงินอุดหนุน ที่มีวัตถุประสงค์ ให้สหกรณ์น�าไปใช้ ในการอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก ตามหลักการ อุดมการณ์

     และวิธีการสหกรณ์ ถือเป็นเรื่องที่น่าปิติยินดียิ่ง และเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
     มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 สหกรณ์ได้ส่งผลงาน การขับเคลื่อนสู่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
     ในสหกรณ์ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกในระดับประเทศ ผลที่ได้รับคือ ได้รับรางวัลล�าดับที่ 2 ของประเทศ ซึ่งเป็นอีกรางวัลหนึ่ง

     แห่งความภาคภูมิใจ รางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รางวัลสหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัดที่มี
     การส่งเสริมธรรมาภิบาล เพื่อบริหารองค์กร เกียรติประวัติที่ได้รับ ส่งผลให้สหกรณ์ของเรา ได้รับการชื่นชม ในขบวนการ

     สหกรณ์ เป็นอย่างยิ่ง สหกรณ์จึงเป็นศูนย์รวมแห่งงานบริการ ที่มีสมาชิกสหกรณ์ได้เข้ามามีส่วนร่วม ในการใช้บริการ ด้าน
     การฝากออมเงิน หรือ กู้เงินเมื่อมีเหตุอันจ�าเป็น และได้รับสวัสดิการที่สหกรณ์ จัดขึ้น โดยทั่วถึง และเท่าเทียมกันทุกคน
     จึงขอรายงานผลการด�าเนินงานปีบัญชี 2560 ดังนี้

         1.  จ�านวนสมาชิกสหกรณ์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 มีจ�านวน 10,348 คน
         2.  ข้อมูลการเปรียบเทียบฐานะการเงิน ปี 2559 - 2560 และกราฟแสดงผลการด�าเนินงาน

         3.  ทุนเรือนหุ้น
         4.  เงินรับฝาก
         5.  การฝากเงินสหกรณ์อื่น

         6.  การให้บริการเงินกู้แก่สมาชิก
         7.  ทุนส�ารองและทุนสะสมตามข้อบังคับ

         8.  การจัดสวัสดิการแก่สมาชิก
         9.  การมีส่วนร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์โดยทั่วไป
         10. รายงานผลการด�าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาสหกรณ์

         11. การประชุมสัมมนาฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรของสหกรณ์
         12. การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ ปี 2560

         13. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสหกรณ์
         14. การเข้าร่วมโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล
         15. จุดเด่นที่น�าไปสู่ผลส�าเร็จของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จ�ากัด

         มติที่ประชุม  รับทราบผลการด�าเนินงาน ประจ�าปี 2560 ด้วยคะแนนเสียง 153 เสียง ไม่เห็นด้วย
     0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

     ระเบียบวาระที่ 4 รายงานผลการตรวจสอบกิจการ ประจ�าปี 2560


     นางอรพิณ โกสุมภ์ศิริ ตามที่ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2559 ให้เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ
     สหกรณ์ ประจ�าปี 2560 ประกอบด้วย
            1. นางนิตยา   รุ่งเรือง    ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ

            2. นายรุ่งโรจน์  วรชมพู    ผู้ตรวจสอบกิจการ
            3. นางอรพิณ   โกสุมภ์ศิริ   ผู้ตรวจสอบกิจการ

            คณะผู้ตรวจสอบกิจการได้เข้าตรวจสอบกิจการ และรายงานผลการตรวจสอบกิจการ ประจ�าปี 2560
     โดยได้ด�าเนินการตรวจสอบการบริหารงาน การเงิน การบัญชี ตามรายละเอียดในเอกสารรายงานประจ�าปี 2560
     เพื่อให้ ที่ประชุมรับทราบ

         มติที่ประชุม  รับทราบผลการตรวจสอบกิจการ ประจ�าปี 2560 ด้วยคะแนนเสียง 214 เสียง
     ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง    20   รายงานประจำาปี 2561 ค่านิยม “ทำางานเป็นทีม ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจบริการ สร้างผลงานเพื่อสมาชิก”
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27