Page 20 - รายงานประจำปี 2560 :: สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด
P. 20

วิสัยทัศน์ “เราจะเป็นผู้นำาสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระดับประเทศ”


                     ระเบียบวาระที่ 2              รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2560
              รับทราบรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2561

              รับทราบรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 2/2561         รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2560
                  รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2560

                 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จ�ากัด

                      วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560
         ณ ห้องประชุมอาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

     คณะกรรมการผู้มาประชุม

         1. นายวิชัย       ขัตติยวิทยากุล    ประธานกรรมการด�าเนินการ
         2. นายจรัญ       เผือดจันทึก      รองประธานกรรมการ คนที่ 1
         3. นางสาวลดาวัลย์    เนตระกูล       รองประธานกรรมการ คนที่ 2

         4. นายนเรนทร์      แฝงสูงเนิน      กรรมการและเลขานุการ
         5. นายจีรังกูร     เมืองแก้ว       กรรมการและเหรัญญิก

         6. นายวันชัย      เสลานอก        กรรมการด�าเนินการ
         7. นายเจษฎานันท์    รักชาติประชาชน    กรรมการด�าเนินการ
         8. นายประสาท      รุจิรัตน์       กรรมการด�าเนินการ

         9. นางประไพพรรณ     ครองสมบัติ      กรรมการด�าเนินการ
         10. นางอารี       โคตรประทุม      กรรมการด�าเนินการ

         11. นางมะลิวัลย์    บางนิ่มน้อย      กรรมการด�าเนินการ
         12. นางพรอรุณ      แก้วสุวรรณ      กรรมการด�าเนินการ
         13. นายนพ        ห่อมกระโทก      กรรมการด�าเนินการ

         14. นายวิคิด      แสงทิตย์       กรรมการด�าเนินการ
         15. นายธงชัย      กูลวิริยะ       กรรมการด�าเนินการ


     ผู้เข้าประชุม  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จ�ากัด จ�านวน 9,305 คน


     ผู้เข้าร่วมประชุม

         1.  นางสาวประมูล    บรรพาศรี       หัวหน้าส�านักงานตรวจสอบบัญชีนครราชสีมา
         2.  นางชิดชนก      พุฒิพงศ์พยอม     นักวิชาการตรวจสอบบัญชีช�านาญการ

         3.  นางเบญญารัศม์    วาณิชย์โรจนากุล    นักวิชาการสหกรณ์ช�านาญการ
         4.  นางจิราภรณ์     นิ่มวิญญา       นักวิชาการสหกรณ์ช�านาญการ

         5.  นายสิรวิชญ์     ไพศาสตร์       ผู้สอบบัญชี


    18   รายงานประจำาปี 2561 ค่านิยม “ทำางานเป็นทีม ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจบริการ สร้างผลงานเพื่อสมาชิก”
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25