Page 14 - รายงานประจำปี 2560 :: สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด
P. 14

วิสัยทัศน์ “เราจะเป็นผู้นำาสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระดับประเทศ”                         ภาพกิจกรรม


                วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2560


      สนับสนุนงานกีฬาสาธารณสุข          มอบทุนการศึกษาต่อเนื่องแก่บุตรสมาชิก ปี 2561


       กรรมการ เจ้าหน้าที่ ผู้ตรวจสอบกิจการ
         ร่วมกิจกรรมอาชีวอนามัย
    12   รายงานประจำาปี 2561 ค่านิยม “ทำางานเป็นทีม ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจบริการ สร้างผลงานเพื่อสมาชิก”
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19