Page 13 - รายงานประจำปี 2560 :: สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด
P. 13

วิสัยทัศน์ “เราจะเป็นผู้นำาสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระดับประเทศ”                         คณะเจ้าหน้าที่สหกรณ์            นางสาวณิชาดา สกุลวนปรีชา    นางกัญญา ผักกระโทก       นางนิตยา อมรวัฒนา
               รองผู้จัดการ         ผู้จัดการ           รองผู้จัดการ


            4      3      ฝ่ายธุรการ
                        1. นางศิชัญญา  แตงอยู่  หัวหน้าฝ่าย
                        2. นางชฎาณิศ  จีรรัศมิ์สกุล  เจ้าหน้าที่
                        3. นางพิมพ์พิศา  เพชรรัตน์  เจ้าหน้าที่
                        4. นายกิตติ์ชพณจ์ พันธุ์สง่า  พนักงานขับรถยนต์
                        5. นายไชยเชษฐ์  สีสังบุญ  พนักงานขับรถยนต์ 2   1
         5  1    2    6   6. นายทวีผล  ชุมศรี  นักการภารโรง

                                            ฝ่ายบัญชี
                        ฝ่ายสินเชื่อ              1. นางสาวณิชาดา สกุลวนปรีชา
                        1. นางสาวพิชญา   แพทย์เกาะ  หัวหน้าฝ่าย  รักษาการหัวหน้าฝ่าย
                        2. นางสาวปวีร์ลดา  วงศ์อรัญวัตร  เจ้าหน้าที่ 2. นางสาวลาวัลย์  ดีกระโทก
              5          3. นางสาววารุณี  เข็มกลัดทอง  เจ้าหน้าที่
         2               4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปาลิตา กรีย์สันเทียะ  เจ้าหน้าที่  เจ้าหน้าที่
                      3
                        5. นางสาวสุพรรณี  ฉิมคล้าย  เจ้าหน้าที่
           1     4


                        ฝ่ายการเงิน
                        1. นางพิมพ์ปวีน์  ปรีดีวงษ์  หัวหน้าฝ่าย
                        2. นางสาวพัชราภรณ์  เพิ่มพูลบุญ  เจ้าหน้าที่ 2   1
                        3. นางบุษมาศ  พันธุ์ขุนแก้ว  เจ้าหน้าที่

                                            ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์
          2     1    3
                                            1. นางอัญชุลี ถ�้ากลาง
                                             หัวหน้าฝ่าย
                                            2. นายภรต  วรจิตติ
                     ฝ่ายทะเบียนหุ้นหนี้               เจ้าหน้าที่
                     1. นายโสพล สงสันเทียะ
                      หัวหน้าฝ่าย
                     2. นางจิตตรี วงกรต   เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก
                      เจ้าหน้าที่      สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย และสมาคมฌาปนกิจ
          1     2                  สงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
                                 แห่งประเทศไทย
                                             ศูนย์ประสานงานสหกรณ์
                     ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ              ออมทรัพย์สาธารณสุข
                     1. นายบุญส่ง ศรีจันทร์             นครราชสีมา จ�ากัด
                      หัวหน้าฝ่าย                  1. นางอุไรวรรณ บ่อพิมาย
                     2. นายธนวัตต์ ทองสกุล           1   หัวหน้างานศูนย์ประสานงาน
                      เจ้าหน้าที่                  2. นางสาวยุวดี ฤาชา
          1     2                   2           เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน
           ค่านิยม “ทำางานเป็นทีม ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจบริการ สร้างผลงานเพื่อสมาชิก” รายงานประจำาปี 2561 11
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18