Page 9 - รายงานประจำปี 2560 :: สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด
P. 9

วิสัยทัศน์ “เราจะเป็นผู้น�าสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระดับประเทศ”


                 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จ�ากัด

                    เรื่อง การประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2560
             ด้วยคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จ�ากัด ชุดที่ 41
          ได้เสนอเอกสารการเงิน การบัญชี พร้อมทั้งจัดท�างบแสดงฐานะการเงิน งบก�าไรขาดทุน งบกระแสเงินสด

          ของสหกรณ์ ให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อรับรองงบการเงินประจ�าปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560

          แล้วนั้น

             อาศัยอ�านาจตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 54 และข้อบังคับสหกรณ์

          ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จ�ากัด พ.ศ. 2559 ข้อ 61 และ ข้อ 68 ให้คณะกรรมการด�าเนินการเรียก
          ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี ปีละหนึ่งครั้งภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์

          โดยต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน

          คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 41 ประชุมครั้งที่ พิเศษ/2560 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 มีมติให้
          ก�าหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2560 ในวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

          ณ ห้องประชุมอาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เลขที่ 111 ถนนมหาวิทยาลัย

          ต�าบลสุรนารี อ�าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

             จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                             ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2560


                                (นายวิชัย ขัตติยวิทยากุล)
                               ประธานกรรมการด�าเนินการ

                           สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จ�ากัด


                 ค่านิยม “ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจบริการ สร้างผลงานเพื่อสมาชิก” รายงานประจ�าปี 2560 7
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14