Page 5 - รายงานประจำปี 2560 :: สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด
P. 5

วิสัยทัศน์ “เราจะเป็นผู้น�าสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระดับประเทศ”

                  “การที่บุคคลหนึ่งบุคคลใดจะออมทรัพย์ไว้ได้มากหรือน้อยนั้น

               ก็ย่อมจะแตกต่างกันตามก�าลังปัญญาของตน แต่ทุกๆคน ต่างต้องเข้าใจว่า

              ถึงจะออมทรัพย์ได้ทีละเล็กละน้อย ก็เป็นประโยชน์แก่ตนและบ้านเมืองทั้งนั้น”
                             พระราชด�ารัส
                        พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์

                           พระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย

                 ค่านิยม “ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจบริการ สร้างผลงานเพื่อสมาชิก” รายงานประจ�าปี 2560 3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10