Page 29 - รายงานประจำปี 2560 :: สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด
P. 29

วิสัยทัศน์ “เราจะเป็นผู้น�าสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระดับประเทศ”          หมายเลข 5    นายวิโรจน์  หงษ์ทอง        ได้  3,100 คะแนน
          หมายเลข 6    นายบุญฤทธิ์  เชิดในเมือง      ได้  2,160 คะแนน

          มติที่ประชุม   ผลการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ได้รับการเลือกตั้ง ดังนี้
                   1. นางนิตยา รุ่งเรือง    หน่วยงาน โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ

                   2. นายรุ่งโรจน์ วรชมพู   หน่วยงาน สสจ.นครราชสีมา (ข้าราชการบ�านาญ)
                   3. นางอรพิณ  โกสุมภ์ศิริ  หน่วยงาน สสจ.นครราชสีมา (ข้าราชการบ�านาญ)        ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ที่มีคะแนนสูงสุดให้เป็นประธานผู้ตรวจสอบกิจการ และอนุมัติ
        ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ เป็นเงิน 90,000 บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน)        ระเบียบวาระที่ 12 เรื่องอื่นๆ
          ที่ประชุม น�าเสนอเรื่องอื่นๆ โดยสรุปดังนี้

          1. ขอแก้ไขภาคผนวก ในส่วนของข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จ�ากัด พ.ศ. 2559
        จะน�าจัดพิมพ์และส่งไปยังหน่วยงานต่างๆ ต่อไป

          2. ติดตามการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างส�านักงานใหม่ ให้น�ารายงานต่อที่ประชุมใหญ่ฯ
          3. เห็นควรพิจารณาจ�านวนสัดส่วนของผู้แทนสมาชิกที่กลุ่มใดมีสมาชิกมากจะท�าให้มีผู้แทนสมาชิกมี
        จ�านวนมาก

          4. สหกรณ์ มีระบบหักเงิน ณ ที่จ่าย แต่ท�าไมมีข้อมูลสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพิ่มขึ้น เห็นควรพิจารณา
        เกี่ยวกับการให้บริการเงินกู้แก่สมาชิก

          5. ตั้งข้อสังเกตการจ่ายเงินกู้พิเศษแก่สมาชิกที่กู้เงินซื้อคอนโดมิเนียมในต่างจังหวัด
          6. ผู้ตรวจสอบกิจการ ควรน�าเสนอรายงานผลการตรวจสอบที่วิเคราะห์ผลความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงิน
        ของสหกรณ์

          7. เห็นควรพิจารณาตัดจ�าหน่ายหุ้นบริษัทสหประกันชีวิตฯ
          8. เห็นควรน�าหนังสือแนะน�าเกี่ยวกับการก�าหนดเงินงวดช�าระหนี้เงินกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์และ

        สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน (ตามเอกสารแนบท้ายภาคผนวก) มาพิจารณาเกี่ยวกับการให้บริการเงินกู้แก่สมาชิก
          9. ผู้จัดการสหกรณ์ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้จัดการศูนย์ประสานงาน สสธท.
          10. เห็นควรเพิ่มค่าตอบแทนเหมาจ่ายแก่สมาชิกที่มาประชุมใหญ่ฯ จาก 1,200 บาท เป็น 1,500 บาท

        หรือ 2,000 บาท
          11. ควรเพิ่มเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืน

          12. กรรมการและเจ้าหน้าที่ ควรท�างานอย่างมืออาชีพ
          13. ควรแบ่งกลุ่มสมาชิกชั้นดีในการบริการเงินกู้ ที่มีจ�านวนเพิ่มขึ้น
          14. การจัดสรรเงินส�ารองไม่ควรเกินร้อยละ 10

          15. การจ่ายทุนการศึกษาเห็นควรจ่ายตามระดับชั้น ไม่ควรจับสลากทุนการศึกษา                 ค่านิยม “ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจบริการ สร้างผลงานเพื่อสมาชิก” รายงานประจ�าปี 2560 27
   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34