Page 2 - รายงานประจำปี 2560 :: สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด
P. 2

วิสัยทัศน์ “เราจะเป็นผู้น�าสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระดับประเทศ”                                 วิสัยทัศน์ “เราจะเป็นผู้น�าสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระดับประเทศ”


                อุดมการณ์สหกรณ์ (Cooperative Ideology)

               อุดมการณ์สหกรณ์ คือ “ความเชื่อร่วมกันที่ว่าการช่วยตนเองและการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน                              ปรัชญาของเศรษฐพอเพียง
               ตามหลักการสหกรณ์ซึ่งจะน�าไปสู่การกินดี อยู่ดี มีความเป็นธรรม และสันติสุขในสังคม”
                                                                                       ทำงสำยกลำง

             หลักการสหกรณ์ 7 ประการ (Cooperative Principles)

               หลักการที่ 1 การเป็นสมาชิกโดยสมัครใจและเปิดกว้าง (Voluntary and Open Membership)                                      พอ
               หลักการที่ 2 การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย (Democratic Member Control)                                      ประมำณ
               หลักการที่ 3 การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของสมาชิก (Member Economic Participation)
               หลักการที่ 4 การปกครองตนเองและความเป็นอิสระ (Autonomy and Independence)
               หลักการที่ 5 การศึกษา ฝึกอบรม และสารสนเทศ (Education, Trainning and Information)                                          มีภูมิคุ้มกัน
               หลักการที่ 6 การร่วมมือระหว่างสหกรณ์ (Cooperation among Cooperatives)                                    มีเหตุผล
               หลักการที่ 7 การเอื้ออาทรต่อชุมชน (Concern for Community)                                                      ในตัวที่ดี


                 วิธีการสหกรณ์ (Cooperative Practices)
                                                                               ความรู้                       คุณธรรม
            วิธีการสหกรณ์ คือ “ การน�าหลักการสหกรณ์มาประยุกต์ใช้ในการด�าเนินกิจกรรม ทางเศรษฐกิจและสังคม
                  เพื่อประโยชน์ของมวลสมาชิกและชุมชน โดยไม่ละเลยหลักการธุรกิจที่ดี”                         รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง          ซื่อสัตย์สุจริต ขยันอดทน สติปัญญา แบ่งปัน


    จรรยาบรรณส�าหรับคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์       จรรยาบรรณส�าหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์                                           น�ำไปสู่
     1. มุ่งมั่น และอุทิศ เพื่อพัฒนาการบริหารงานของสหกรณ์ให้ก้าวหน้า   1. พึงปฏิบัติตามนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์และค�าสั่งของ
    ด้วยความเสียสละ ซื่อสัตย์ และ สุจริตโดยยึดมั่น อุดมการณ์ หลักการ และ คณะกรรมการด�าเนินการอย่างเคร่งครัด ภายใต้อุดมการณ์ หลักการและ            เศรษฐกิจ / สังคม / สิ่งแวดล้อม / วัฒนธรรม
    วิธีการสหกรณ์                     วิธีการสหกรณ์
     2. พึงรักษา ปกป้องผลประโยชน์ของสมาชิกโดยรวม และตัดสินใจ   2. พึงให้บริการแก่สมาชิกและผู้ใช้บริการด้วยความเต็มใจ และประทับใจ                สมดุล / พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
    บนพื้นฐานประโยชน์สมาชิกอย่างเป็นธรรม           3. พึงรักษาข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกเป็นความลับและไม่น�าไปแสวงหา
     3. พึงปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์อย่างเคร่งครัด  ประโยชน์เพื่อตนและพวกพ้อง                            เกณฑ์การประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล
    รวมถึงยึดหลักจริยธรรม วัฒนธรรมอันดีงาม          4. ให้บริการแก่สมาชิกอย่างเท่าเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ใด
     4. มุ่งพัฒนาความรู้ ศักยภาพของตนและบุคลากรของสหกรณ์อย่าง ผู้หนึ่งเป็นการเฉพาะ
    จริงจัง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในสหกรณ์    5. พัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพใน         สหกรณ์ที่จะเป็นสหกรณ์สีขาว ต้องผ่านการประเมินในแต่ละหลักธรรมาภิบาล
     5. ก�ากับ ดูแลการจัดการสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  การปฏิบัติงาน                             ร้อยละ 80 และทุกหลักธรรมาภิบาลรวมกันแล้วได้ร้อยละ 85 ขึ้นไป
    โดยไม่แทรกแซงสายการบังคับบัญชา แต่จะสร้างความยุติธรรมแก่เจ้าหน้าที่  6. พึงรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน อุปกรณ์ของสหกรณ์อย่าง   ปีแรก พ.ศ. 2560 จะท�าการประเมินเพื่อบ่งบอกถึงความมีธรรมาภิบาล และวัตถุประสงค์ความเป็นสหกรณ์
    สหกรณ์ในการปฏิบัติงาน                 ประหยัด คุ้มค่ามากที่สุด รวมถึง ไม่น�าเอาไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตน        (เป็นคนดี) โดยท�าการประเมิน จ�านวน 4 หลัก ประกอบด้วย
     6. ไม่อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยต�าแหน่ง หน้าที่ ในสหกรณ์เพื่อให้ได้  7. พึงรักษาและเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างเจ้าหน้าที่สหกรณ์และ
    มาซึ่งประโยชน์ส่วนตน ญาติ และพวกพ้อง          หลีกเลี่ยงการสร้างความขัดแย้ง ปัญหาหรือการกระท�าอันเป็นการสร้าง          1) หลักที่ 4 หลักภาระรับผิดชอบ
    7. หลีกเลี่ยงการท�าธุรกิจส่วนตนที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับสหกรณ์  ความแตกแยก                               2) หลักที่ 5 หลักความโปร่งใส
    และเปิดเผยผลประโยชน์ส่วนตน ที่มีในองค์กรหรือธุรกรรมใดที่ขัดกับ  8. พึงให้ข่าวสารการด�าเนินงานสหกรณ์ที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิกใน     3) หลักที่ 6 หลักการมีส่วนร่วม
    ประโยชน์ของสหกรณ์                   ทุกโอกาสที่เอื้ออ�านวย ขณะเดียวกัน ก็รับฟังปัญหาความต้องการของ
     8. ละเว้นการให้สัญญาต่างตอบแทนแก่บุคคล องค์กร เพื่อให้ได้มาซึ่ง สมาชิกเพื่อพัฒนาการด�าเนินงานในโอกาสต่อไป               4) หลักที่ 8 หลักนิติธรรม
    ต�าแหน่ง ผลประโยชน์ของตน                 9. พึงละเว้นการรับทรัพย์สิน ประโยชน์อื่นใดจากสมาชิก หรือบุคคล         ปี่ที่ 2 น�าสหกรณ์ที่ผ่านการประเมินปีแรก มาท�าการประเมินให้ครบทั้ง 9 หลัก เพื่อบ่งบอกถึงความสามารถ
     9. ไม่น�าเอาทรัพย์สิน อุปกรณ์ บุคลากรของสหกรณ์ไปใช้เพื่อประโยชน์ ภายนอกเพื่อแสวงหาประโยชน์ ส่วนตนหรือพวกพ้องอย่างมีศักดิ์ศรี    ในการบริหารจัดการ (เป็นคนดี และ คนเก่ง)
    ของตนและพวกพ้อง และไม่กระท�าการใดอันเป็นปฏิปักษ์ และเป็นคู่แข่งขัน  10. หลีกเลี่ยงการท�าธุรกิจที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นคู่แข่งขัน
    ต่อการด�าเนินงานของสหกรณ์               หรือเป็นปฏิปักษ์กับสหกรณ์
                                                                                     สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล


            จรรยาบรรณส�าหรับสมาชิกสหกรณ์                                                                      สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล
             1. มุ่งมั่นและอุทิศ เพื่อพัฒนาให้สหกรณ์ก้าวหน้า โดยยึดมั่น อุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์                                      1. หลักประสิทธิผล   6. หลักการมีส่วนร่วม
             2. ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์อย่างเคร่งครัด                             เกณฑ์การประเมินประกอบด้วย
              3. สอดส่องดูแลและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง                                         2. หลักประสิทธิภาพ   7. หลักการมอบอ�านาจ
             4. ร่วมท�าธุรกิจของสหกรณ์ ในฐานะเจ้าของสหกรณ์                                      หลักธรรมาภิบาล 9 หลัก             3. หลักการตอบสนอง  8. หลักนิติธรรม
             5. ร่วมมือกับคณะกรรมการด�าเนินการของสหกรณ์ พัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรือง มั่นคง                                             4. หลักภาระรับผิดชอบ  9. หลักความเสมอภาค
             6. มุ่งมั่น ด�ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                           5. หลักความโปร่งใส              ค่านิยม “ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจบริการ สร้างผลงานเพื่อสมาชิก”                                  ค่านิยม “ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจบริการ สร้างผลงานเพื่อสมาชิก”
   1   2   3   4   5   6   7