Page 18 - รายงานประจำปี 2560 :: สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด
P. 18

วิสัยทัศน์ “เราจะเป็นผู้น�าสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระดับประเทศ”                          สารบัญ

          ระเบียบวาระที่  เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ                 17
                  1
                  2
          ระเบียบวาระที่  รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2559         18
                    รับรองรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2560
                    รับรองรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 2/2560

                  3
          ระเบียบวาระที่  รายงานผลการด�าเนินงาน ประจ�าปี 2560             53
                  4
          ระเบียบวาระที่  รายงานผลการตรวจสอบกิจการ ประจ�าปี 2560            92
          ระเบียบวาระที่  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบก�าไรขาดทุน        95
                  5
                    งบกระแสเงินสด ประจ�าปีบัญชีสิ้นสุด
                    วันที่ 30 กันยายน 2560

                  6
          ระเบียบวาระที่  พิจารณาการจัดสรรก�าไรสุทธิ ประจ�าปี 2560           116
          ระเบียบวาระที่  พิจารณาแผนงานและงบประมาณ ประจ�าปี 2561            119
                  7
                  8
          ระเบียบวาระที่  พิจารณาอนุมัติการท�าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์         173
                    ของสหกรณ์

          ระเบียบวาระที่  พิจารณาอนุมัติการน�าเงินไปฝากหรือลงทุนอย่างอื่น       176
                  9
                    ประจ�าปี 2561

          ระเบียบวาระที่  10 พิจารณาก�าหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค�้าประกันของสหกรณ์    179
                    ประจ�าปี 2561

          ระเบียบวาระที่  พิจารณาคัดเลือกและก�าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี         180
                  11
                    รับอนุญาต ประจ�าปี 2561
          ระเบียบวาระที่  การเลือกตั้งประธานกรรมการด�าเนินการ กรรมการด�าเนินการ  182
                  12
                    ประจ�าปี 2561
          ระเบียบวาระที่  การเลือกตั้งและก�าหนดค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ        185
                  13
                    ประจ�าปี 2561

                  14
          ระเบียบวาระที่  เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)                     186


          ภาคผนวก                                    187      16
         รายงานประจ�าปี 2560 ค่านิยม “ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจบริการ สร้างผลงานเพื่อสมาชิก”
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23