Page 17 - รายงานประจำปี 2560 :: สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด
P. 17

วิสัยทัศน์ “เราจะเป็นผู้น�าสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระดับประเทศ”                                  โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่องแก่บุตรสมาชิก
          โครงการช่วยเหลือสังคมสาธารณกุศล อนุรักษ์
             ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม          โครงการเฉลิมพระเกียรติ

               โครงการส่งเสริมอาชีพสมาชิก

                 ค่านิยม “ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจบริการ สร้างผลงานเพื่อสมาชิก” รายงานประจ�าปี 2560 15
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22