Page 14 - รายงานประจำปี 2560 :: สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด
P. 14

วิสัยทัศน์ “เราจะเป็นผู้น�าสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระดับประเทศ”                 โครงการเสริมสร้างความรู้สู่การพัฒนาคุณภาพงาน


            โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ชั้นน�า
        โครงการพัฒนาศักยภาพผู้แทนสมาชิก


      12
         รายงานประจ�าปี 2560 ค่านิยม “ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจบริการ สร้างผลงานเพื่อสมาชิก”
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19