Page 13 - รายงานประจำปี 2560 :: สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด
P. 13

วิสัยทัศน์ “เราจะเป็นผู้น�าสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระดับประเทศ”

                        คณะเจ้าหน้าที่สหกรณ์                            นางกัญญา ผักกระโทก
           นางสาวณิชาดา สกุลวนปรีชา       ผู้จัดการ         นางนิตยา อมรวัฒนา
              รองผู้จัดการ                         รองผู้จัดการ

                     ฝ่ายธุรการ
                     1. นางศิชัญญา  แตงอยู่ หัวหน้าฝ่าย
              6      2. นางจุฑามาศ  ศรจ�านงค์ เจ้าหน้าที่
         4         5
                     3. นางสาวสุพรรณี ฉิมคล้าย เจ้าหน้าที่
                     4. นายกิตติ์ชพณจ์ พันธ์สง่า พนักงานขับรถยนต์        1
         3    1        5. นายไชยเชษฐ์   สีสังบุญ พนักงานขับรถยนต์ 2
                2
                     6. นายทวีผล   ชุมศรี  นักการภารโรง

                                      ฝ่ายบัญชี
                                      1. นางสาวณิชาดา สกุลวนปรีชา รักษาการหัวหน้าฝ่าย
                                      2. นางสาวลาวัลย์  ดีกระโทก  เจ้าหน้าที่
                     ฝ่ายการเงิน
                  3
            1        1. นางพิมพ์ปวีน์  ปรีดีวงษ์  หัวหน้าฝ่าย
         2            2. นางสาวพัชราภรณ์ เพิ่มพูลบุญ  เจ้าหน้าที่
                     3. นางบุษมาศ   พันธุ์ขุนแก้ว เจ้าหน้าที่


                                            2        1


                     ฝ่ายสินเชื่อ
                     1. นางอัญชุลี   ถ�้ากลาง  หัวหน้าฝ่าย
             4     5  2. นางสาวปวีร์ลดา วงศ์อรัญวัตร  เจ้าหน้าที่   ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์
         3                                  1. นายโสพล สงสันเทียะ  หัวหน้าฝ่าย
                     3. นางสาววารุณี  เข็มกลัดทอง  เจ้าหน้าที่
          1           4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปาลิตา กรีย์สันเทียะ  เจ้าหน้าที่    2. นายภรต  วรจิตติ     เจ้าหน้าที่
              2
                     5. นางพิมพ์พิศา  เพชรรัตน์    เจ้าหน้าที่


                            1       2
                                             1    2                        ฝ่ายทะเบียนหุ้นหนี้         ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
                        1. นางสาวพิชญา แพทย์เกาะ หัวหน้าฝ่าย 1. นายบุญส่ง ศรีจันทร์ หัวหน้าฝ่าย
                        2. นางจิตตรี    วงกรต  เจ้าหน้าที่ 2. นายธนวัตต์ ทองสกุล เจ้าหน้าที่

                     สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย
                     และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
           1       2
                       ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จ�ากัด
                       1. นางอุไรวรรณ  บ่อพิมาย  หัวหน้างาน
                       2. นางสาวยุวดี  ฤาชา   เจ้าหน้าที่

                 ค่านิยม “ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจบริการ สร้างผลงานเพื่อสมาชิก” รายงานประจ�าปี 2560 11
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18