Page 10 - รายงานประจำปี 2560 :: สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด
P. 10

วิสัยทัศน์ “เราจะเป็นผู้น�าสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระดับประเทศ”

                   สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจ�าปี 2544 และ 2560

                 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จ�ากัด

                 529/1 ถนนจอมพล ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
                 โทร. 0-4425-4614, 0-4426-7576 โทรสาร 0-4424-8227, 0-4434-1441
                 http//www.koratcoop.com Email.koratcoop@hotmail.co.th        ที่ สอ.สธนม. ว 1057/2560


                                 30 ตุลาคม 2560

        เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2560
        เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จ�ากัด
        สิ่งที่ส่งมาด้วย จดหมายข่าวสหกรณ์             จ�านวน 1 ฉบับ
             - ประกาศการประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2560

             - ระเบียบวาระการประชุม
             - งบแสดงฐานะการเงิน
             - แผนงานโครงการที่ 8 พิจารณาอนุมัติการท�าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของสหกรณ์

             ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จ�ากัด ก�าหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญ

        ประจ�าปี 2560 ตามความในพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 54 และข้อบังคับ
        สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จ�ากัด พ.ศ.2559 ข้อ 61 และ ข้อ 68 ในวันเสาร์ที่ 18
        พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมอาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
        สุรนารี เลขที่ 111 ถนนมหาวิทยาลัย ต�าบลสุรนารี อ�าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

        ตามระเบียบวาระการประชุมที่ส่งมาพร้อมนี้

             จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2560 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
        และลงคะแนนเลือกตั้ง ประธานกรรมการด�าเนินการ กรรมการด�าเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ
        ตั้งแต่เวลา 08.00 – 14.00 น.โดยน�าบัตรประจ�าตัวประชาชน หรือบัตรประจ�าตัวข้าราชการ หรือ

        บัตรประจ�าตัวลูกจ้างประจ�า หรือ บัตรประจ�าตัวพนักงานราชการ หรือบัตรอื่นๆ ที่มีรูปถ่ายและมี
        เลขประจ�าตัวประชาชน 13 หลักที่ส่วนราชการออกให้ ไปแสดงต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง
        ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวด้วย


                             ขอแสดงความนับถือ

                           (นายวิชัย ขัตติยวิทยากุล)
                           ประธานกรรมการด�าเนินการ
                      สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จ�ากัด        ฝ่ายธุรการ ต่อ 103 - 105

      8
         รายงานประจ�าปี 2560 ค่านิยม “ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจบริการ สร้างผลงานเพื่อสมาชิก”
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15