Page 1 - รายงานประจำปี 2560 :: สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด
P. 1

รางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจ�าปี 2560
 รางวัลสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่น รางวัลการส่งเสริมธรรมาภิบาล  รางวัลล�าดับสอง  รายงานประจ�าปี 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จ�ากัด  สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นแห่งชาติประจ�าปี 2544 และ 2560
 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อบริหารองค์กร ระดับดีมาก  การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 ประจ�าปี 2560 ประจ�าปี 2560 ประจ�าปี 2560
                 รายงานประจ�าปี 2560


                ปีบัญชี 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)

           สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จ�ากัด (สอ.สธนม.)
 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด (สอ.สธนม.)
 Nakhonratchasima Public Health Saving and Credit Cooperative,Limited (NMPSC) Nakhonratchasima Public Health Saving and Credit Cooperative, Limited (NMPSC)
 เลขที่ 529/1 ถนนจอมพล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30000
 529/1 Chomphon Road, Amphoe Mueang, Nakhonratchasima Province, 30000
 โทรศัพท์ 0-4425-4614 สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นแห่งชาติประจ�าปี 2544 และ 2560
 หมายเลขภายใน โทรศัพท์มือถือ         โทรสาร (FAX)
   ฝ่ายธุรการ  103 – 105   ฝ่ายธุรการ   ฝ่ายธุรการ 0-4424-8227
   ฝ
   ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์      101 – 102        ่ายสมาชิกสัมพันธ์ 09-5614-5107 ฝ่ายการเงิน 0-4434-1441 การประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2560 วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560
   ฝ่ายการเงิน          116 - 117, 120   ฝ่ายสินเชื่อ                          09-5604-8603  ณ ห้องประชุมอาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
   ฝ่ายสินเชื่อ           106 – 109   ฝ่ายการเงิน      ฝ่ายบัญชี
   ฝ่ายทะเบียนหุ้นหนี้      114      ฝ่ายทะเบียนหุ้นหนี้  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 08-1760-5034 วิสัยทัศน์ “เราจะเป็นผู้น�าสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระดับประเทศ”
   ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  115        ูนย์ประสานงาน สสธท. , สส.ชสอ.          09-4-356-1983
   ศ
   ฝ่ายบัญชี           121  website    :  www.koratcoop.com ค่านิยม “ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจบริการ สร้างผลงานเพื่อสมาชิก”
   ผู้จัดการ            119  e-mail      :  koratcoop@hotmail.co.th
   รองผู้จัดการ          112 – 113  Facebook Fanpage
 face book   :  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด
   ศูนย์ประสานงาน สสธท. , สส.ชสอ. 111 LINE  :  สอ.สาสุขโคราช มุ่งมั่นพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาลสู่สหกรณ์สีขาว
   1   2   3   4   5   6