Page 9 - รายงานประจำปี 2558
P. 9

ว�สัยทัศน “เราจะเปนผูนําสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขระดับประเทศ”


                      ¤³Ð¡ÃÃÁ¡Òý†Òµ‹Ò§æ
                                      ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÍíҹǡÒÃ

                                   1. นายแพทยวิชัย  ขัตติยวิทยากุล ประธาน
                                   2. นางสาวลดาวัลย  เนตระกูล  กรรมการ
            4    2        3    5      3. นายจีรังกูร  เมืองแกว  กรรมการ

                    1              4. นางนิตยา   รุงเรือง  กรรมการ
                                   5. นายนเรนทร  แฝงสูงเนิน   เลขานุการ           ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃà§Ô¹¡ÙŒ

           1. นายรุงโรจน  วรชมพู  ประธาน
           2. นายวิโรจน  หงษทอง  กรรมการ       4       1
           3. นายประสาท  รุจิรัตน  กรรมการ                       5
           4. นายสุนทร   ศรีดานกลาง  กรรมการ
           5. นางประไพพรรณ ครองสมบัติ  เลขานุการ         2      3

                                     ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒáÅлÃЪÒÊÑÁ¾Ñ¹¸
                                  1. นายเจษฎานันท  รักชาติประชาชน  ประธาน
                                  2. นายรุงโรจน  วรชมพู  กรรมการ
                                  3. นายประสาท  รุจิรัตน  กรรมการ
                   2               4. นางประไพพรรณ ครองสมบัติ  กรรมการ
            5
                            4      5. นางอารี   โคตรประทุม  เลขานุการ
              1       3


            ¤³Ð͹ءÃÃÁ¡ÒÃà§Ô¹¡ÙŒ¾ÔàÈÉ            4     2

           1. นายสําเนียง  พรมมานอก  ประธาน                   3    5
           2. นายสุนทร   ศรีดานกลาง  กรรมการ              1
           3. นายวิโรจน  หงษทอง  กรรมการ
           4. นายนพ    หอมกระโทก  กรรมการ
           5. นายบุญชู   กองสุข   เลขานุการ
                             ¤³Ð¼ÙŒµÃǨÊͺ¡Ô¨¡ÒÃ


                             1. นายวันชัย  เสลานอก ประธานผูตรวจสอบกิจการ

                             2. นายธงชัย  กูลวิริยะ  ผูตรวจสอบกิจการ
           1    3       2
                             3. นายบุญฤทธิ์  เชิดในเมือง ผูตรวจสอบกิจการ
      8                         คานิยม “ยิ�มแยมแจมใส เต็มใจบร�การ สรางผลงานเพ�่อสมาช�ก”

      รายงานประจําป 2558
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14