Page 15 - รายงานประจำปี 2558
P. 15

ว�สัยทัศน “เราจะเปนผูนําสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขระดับประเทศ”


                       ระเบียบวาระที่ 2                  รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2557

                 รับรองรายงานการประชุมใหญว�สามัญ ครั้งที่ 1/2558
                 รับรองรายงานการประชุมใหญว�สามัญ ครั้งที่ 2/2558


                     รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2557

                    สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครราชสีมา จํากัด
                         วันที่ 22 พฤศจิกายน 2557
           ณ หองประชุม สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
                        ********************************

       คณะกรรมการผูมาประชุม
          1. นายแพทยวิชัย  ขัตติยวิทยากุล        ประธานกรรมการดําเนินการ
          2. นายจรัญ    เผือดจันทึก           รองประธานกรรมการ คนที่ 1
          3. นางสาวลดาวัลย  เนตระกูล           รองประธานกรรมการ คนที่ 2
          4. นายธงชัย    กูลวิริยะ           กรรมการและเหรัญญิก

          5. นางอารี    โคตรประทุม           กรรมการและเลขานุการ
          6. นายวันชัย   เสลานอก            กรรมการดําเนินการ
          7. นายเจษฎานันท  รักชาติประชาชน        กรรมการดําเนินการ
          8. นายศักดิ์สิทธิ์   ทานกระโทก         กรรมการดําเนินการ
          9. นายวิโรจน   หงษทอง            กรรมการดําเนินการ
          10. นายบุญจันทร  ทันโชคชัย           กรรมการดําเนินการ
          11. นายสุนทร   ศรีดานกลาง           กรรมการดําเนินการ

          12. นายบุญชู    กองสุข             กรรมการดําเนินการ
          13. นางนิตยา    รุงเรือง           กรรมการดําเนินการ
          14. นายนพ    หอมกระโทก            กรรมการดําเนินการ
          15. นายรุงโรจน   วรชมพู           กรรมการดําเนินการ
       ผูเขาประชุม  สมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครราชสีมา จํากัด จํานวน 8,174 คน

       ผูเขารวมประชุม
          1. นายสามารถ   นอยบุญญะ           นักวิชาการสหกรณชํานาญการ
          2. นางสุนันทา   อาชารณชัย           นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชํานาญการ
          3. นายอาภากร   เทศพันธ            ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
          4. นายณรงค    ออนขาว            ประธานผูตรวจสอบกิจการ

          5. นางอรพิณ    โกสุมภศิริ          รองประธานผูตรวจสอบกิจการ
          6. นายบุญฤทธิ์   เชิดในเมือง         ผูตรวจสอบกิจการ
          7. นางกัญญา    ผักกระโทก           ผูจัดการสหกรณฯ
          8. นางศิชัญญา   แตงอยู            หัวหนาฝายธุรการ
       เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

      14                        คานิยม “ยิ�มแยมแจมใส เต็มใจบร�การ สรางผลงานเพ�่อสมาช�ก”
                            คานิยม “ยิ้มแยมแจมใส เต็มใจบร�การ สรางผลงาน
           ÃÒ§ҹ»ÃШíÒ»‚ 2557
        14 14 ÃÒ§ҹ»ÃШíÒ»‚ 2557        คานิยม “ยิ้มแยมแจมใส เต็มใจบร�การ สรางผลงานเพื่อสมาช�ก”เพื่อสมาช�ก”
      รายงานประจําป 2558
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20