Page 11 - รายงานประจำปี 2558
P. 11

ว�สัยทัศน “เราจะเปนผูนําสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขระดับประเทศ”


                      ÀÒ¾¡Ô¨¡ÃÃÁ »‚ 2558

                               5 Á.¤. 58
      โลรางวัลจากชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
      โลรางวัลจากชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
    6 ÁÔ.Â. 58

                                 คณะกรรมการดําเนินการและเจาหนาที่ จาก ชุมนุมสหกรณ
                                ออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด เยี่ยมชมกิจการสหกรณ
                                เพื่อประเมินผลการคัดเลือก สหกรณออมทรัพยดีเดน ประจําป 2557
                               12 ÁÕ.¤. 58


      รับรางวัลจากชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
      รับรางวัลจากชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
    20 ¡.¾. 58                                คณะกรรมการฯ สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขชัยภูมิ จํากัด เยี่ยมชมกิจการ
                               24 àÁ.Â. 58
      คณะกรรมการดําเนินการ คณะผูตรวจสอบกิจการ คณะเจาหนาที่
     และสมาชิกสหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธจังหวัดสุรินทร จํากัด  คณะกรรมการดําเนินการ และคณะเจาหนาที่สหกรณออมทรัพย
                                สาธารณสุขพิษณุโลก จํากัด ศึกษาดูงาน
     ศึกษาดูงาน                      สาธารณสุขพิษณุโลก จํากัด ศึกษาดูงาน
    5 ÁÔ.Â. 58                      8 ÁÔ.Â. 58                                คณะกรรมการฯ สหกรณออมทรัพยนครหาดใหญ จํากัด ศึกษาดูงาน
    คณะกรรมการฯ สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลหาดใหญ จํากัด ศึกษาดูงาน
    17 ¡.¤. 58                      21 Ê.¤. 58


     ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด เยี่ยมชมกิจการ คณะกรรมการฯ สหกรณออมทรัพยพนักงานบริษัทการบินไทย จํากัด เยี่ยมชมกิจการ


      10                        คานิยม “ยิ�มแยมแจมใส เต็มใจบร�การ สรางผลงานเพ�่อสมาช�ก”

      รายงานประจําป 2558
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16