Page 10 - รายงานประจำปี 2558
P. 10

ว�สัยทัศน “เราจะเปนผูนําสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขระดับประเทศ”


                    ¤³Ð਌Ò˹ŒÒ·ÕèÊˡóÏ


                          นางกัญญา ผักกระโทก
           นางสาวณิชาดา สกุลวนปรีชา      ผูจัดการ        นางนิตยา อมรวัฒนา
              รองผูจัดการ                       รองผูจัดการ                                     ½†Ò¸ØáÒÃ

                                 1. นางศิชัญญา  แตงอยู     หัวหนาฝาย
                                 2. นางณีรนุช  เกตุภูภิรมย    เจาหนาที่
             3       2            3. นายกิตติ์ชพณจ  พันธสงา   พนักงานขับรถยนต
                          4
                                 4. นายทวีผล   ชุมศรี        นักการภารโรง
                  1

                  ½†Ò¡ÒÃà§Ô¹

        1. นางสาวนิตยา  วงศพัฒน      หัวหนาฝาย
        2. นางสาวพัชราภรณ เพิ่มพูลบุญ   เจาหนาที่    1
        3. นางบุษมาศ   พันธุขุนแกว    เจาหนาที่ 2        3
                                                 ½†ÒºÑÞªÕ

                                              นางพิมพปวีน ปรีดีวงษ หัวหนาฝาย

                                  ½†ÒÂÊÔ¹àª×èÍ


                2             1. นางอัญชุลี  ถํ้ากลาง  หัวหนาฝาย
          1              5     2. นางจุฑามาศ  ศรจํานงค  เจาหนาที่
                              3. นางสาวปวีรลดา  วงศอรัญวัตร   เจาหนาที่
             3      4          4. นางสาววารุณี  เข็มกลัดทอง  เจาหนาที่
                              5. นางจิตตรี  วงกรต    เจาหนาที่
                   ½†ÒÂÈٹ¢ŒÍÁÙÅ

                   1. นางสาวพิชญา  แพทยเกาะ  หัวหนาฝาย
          2    1     2. นายบุญสง  ศรีจันทร  เจาหนาที่
                                             1      2

                   ਌Ò˹ŒÒ·ÕèÈٹ»ÃÐÊÒ¹§Ò¹Êʸ·. / ÊÊ.ªÊÍ.
                                            ½†Ò»ÃЪÒÊÑÁ¾Ñ¹¸
                                            ½†Ò»ÃЪÒÊÑÁ¾Ñ¹¸
                                            ½†Ò»ÃЪÒÊÑÁ¾Ñ¹¸
                   1. นางสาวอุไรวรรณ บอพิมาย
          2    1     2. นางพิมพพิศา    เพชรรัตน       1. นายโสพล สงสันเทียะ หัวหนาฝาย
                                                   เจาหนาที่
                                         2. นายภรต  วรจิตติ
       คานิยม “ยิ�มแยมแจมใส เต็มใจบร�การ สรางผลงานเพ�่อสมาช�ก”                   9
                                              รายงานประจําป 2558
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15