Page 1 - รายงานประจำปี 2558
P. 1

ว�สัยทัศน
             ว�สัยทัศน “เราจะเปนผูนําสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขระดับประเทศ”“เราจะเปนผูนําสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขระดับประเทศ”                          38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
 รายงานประจ�าปี 2558
 ๑๐๐ ปี สหกรณ์ไทย ร้อยใจเทิดพระบิดา
   รายงานประจำ
   รายงานประจำ
   รายงานประจำ
   รายงานประจำ
   รายงานประจำ
   รายงานประจำ
   รายงานประจำ
   รายงานประจำ
   รายงานประจำ
   รายงานประจำ
   รายงานประจำาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา
   รายงานประจำ
   รายงานประจำ
   รายงานประจำ
   รายงานประจำ
   รายงานประจำ
   รายงานประจำ
   รายงานประจำ
   รายงานประจำ
   รายงานประจำ
   รายงานประจำ
   รายงานประจำ
   รายงานประจำ
   รายงานประจำ
   รายงานประจำ
   รายงานประจำ
   รายงานประจำ
   รายงานประจำ
   รายงานประจำ
   รายงานประจำ
   รายงานประจำ
   รายงานประจำ
   รายงานประจำ
   รายงานประจำ
   รายงานประจำ
   รายงานประจำ
   รายงานประจำ
   รายงานประจำ
   รายงานประจำ
   รายงานประจำ
   รายงานประจำ
   รายงานประจำ
   รายงานประจำ
   รายงานประจำ
   รายงานประจำ
   รายงานประจำ
   รายงานประจำ
   รายงานประจำ
   รายงานประจำ
   รายงานประจำ
   รายงานประจำ
   รายงานประจำ
   รายงานประจำ
   รายงานประจำ
   รายงานประจำ
   รายงานประจำ
   รายงานประจำ
   รายงานประจำ
   รายงานประจำ
   รายงานประจำ
   รายงานประจำ
   รายงานประจำ
   รายงานประจำ
   รายงานประจำ
   รายงานประจำ
   รายงานประจำ
   รายงานประจำ
   รายงานประจำ
   รายงานประจำ
   รายงานประจำ
   รายงานประจำ
   รายงานประจำ
   รายงานประจำ
   รายงานประจำ
   รายงานประจำ
   รายงานประจำ
   รายงานประจำ
   รายงานประจำ
   รายงานประจำ
   รายงานประจำ
   รายงานประจำ
   รายงานประจำ
   รายงานประจำ
   รายงานประจำ
   รายงานประจำ
   รายงานประจำ
   รายงานประจำ
   รายงานประจำ
   รายงานประจำ
   รายงานประจำ
   รายงานประจำ
   รายงานประจำ
   รายงานประจำ
   รายงานประจำ
   รายงานประจำ
   รายงานประจำ
   รายงานประจำ
   รายงานประจำ
   รายงานประจำ
   รายงานประจำ
   รายงานประจำ
   รายงานประจำ
   รายงานประจำ
   รายงานประจำ
   รายงานประจำ
   รายงานประจำ                      าปีปีปีปีปีปีปีปีปีปีปีปีปีปีปีปีปีปีปีปีปีปีปีปีปีปีปีปีปีปีปีปีปีปีปีปีปีปีปีปีปีปีปี
   รายงานประจำ
   รายงานประจำ
   รายงานประจำ
   รายงานประจำ
   รายงานประจำ
   รายงานประจำ
   รายงานประจำ
   รายงานประจำ
   รายงานประจำ
   รายงานประจำ
   รายงานประจำ
   รายงานประจำ
   รายงานประจำ
   รายงานประจำ
   รายงานประจำ
   รายงานประจำ
   รายงานประจำ
   รายงานประจำ
   รายงานประจำ
   รายงานประจำ
   รายงานประจำ
   รายงานประจำ
   รายงานประจำ
   รายงานประจำ
   รายงานประจำ
   รายงานประจำ
   รายงานประจำ
   รายงานประจำ
   รายงานประจำ
   รายงานประจำ
   รายงานประจำ
   รายงานประจำ
   รายงานประจำ
   รายงานประจำ
   รายงานประจำ
   รายงานประจำ
   รายงานประจำ
   รายงานประจำ
   รายงานประจำ
   รายงานประจำ
   รายงานประจำ
   รายงานประจำ
   รายงานประจำ
   รายงานประจำ
   รายงานประจำ
   รายงานประจำ
   รายงานประจำ
                        2558
                        2558
                        2558
                        2558
                        2558
                        2558
                        2558
                        2558
                        2558
                        2558
                        2558
                        2558
                        2558
                        2558
                        2558
                        2558
                        2558
                        2558
                        2558
                        2558
                        2558
                        2558
                        2558
                        2558
                        2558
                        2558
                        2558
                        2558
                        2558
                        2558
                        2558
                        2558
                        2558
                        2558
                        2558
                        2558
                        2558
                        2558
                        2558
                        2558
                        2558
                        2558
                        2558
                        2558
                        2558
                        2558
                        2558
                        2558
                        2558
                        2558
                        2558
                        2558
                        2558
                        2558
                        2558
                        2558
                        2558
                        2558
                        2558
                        2558
                        2558
                        2558
                        2558
                        2558
                        2558
                        2558
                         วิสัยทัศน์
     “เราจะเป็นผู้น�าสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระดับประเทศ”
              สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จ�ากัด
 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จ�ากัด
 Public Heath Saving and Credit Cooperative Nakhonratchasima, Limited Public Health Saving and Credit Cooperative Nakhonratchasima, Limited
 เลขที่ 529/1 ถนนจอมพล ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมืองนครรรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ รหัสไปรษณีย์ 30000 ปีบัญชี 2558 (1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558)
 529/1 Chomphon Road, Amphoe Mueangnakhonratchasima, Nakhonratchasima Province, 30000
 โทรศัพท์ 044 - 254614 , 044 – 267576 โทรศัพท์มือถือ
 หมายเลขภายใน  ฝ่ำยธุรกำร และฝ่ำยประชำสัมพันธ์ 095 - 6145107 การประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2558 วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2558
  ฝ่ำยธุรกำร  ต่อ 103 – 104  ฝ่ำยบัญชี  ต่อ 121  ฝ่ำยกำรเงิน ฝ่ำยบัญชี และฝ่ำยศูนย์ข้อมูล 081-7605034
  ฝ่ำยประชำสัมพันธ์  ต่อ 101 – 102  ผู้จัดกำร  ต่อ 119  ฝ่ำยสินเชื่อ 095 - 6048603 ณ อาคารโรงยิมเฉลิมพระเกียรติ 2,000 ที่นั่ง
  ฝ่ำยกำรเงินและเงินฝำก ต่อ 116 - 117, 120 รองผู้จัดกำร  ต่อ 112 – 113 โทรสาร 0-4424-8227
  ฝ่ำยสินเชื่อ  ต่อ 106 – 110    website  : www.koratcoop.com สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
  ฝ่ำยศูนย์ข้อมูล  ต่อ 114 - 115  e-mail  : koratcoop@hotmail.co.th                  1 1
       คานิยม “ยิ�มแยมแจมใส เต็มใจบร�การ สรางผลงานเพ�่อสมาช�ก” “ยิ�มแยมแจมใส เต็มใจบร�การ สรางผลงานเพ�่อสมาช�ก”
  facebook : สหกรณ์สำธำรณสุขโครำช สอ.สธนม. คานิยม
 ศูนย์ประสานงาน สสธท.ต่อ 111 ค่านิยม “ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจบริการ สร้างผลงานเพื่อสมาชิก”
                                              รายงานประจําป 2558
                                              รายงานประจําป 2558
   1   2   3   4   5   6