Page 9 - รายงานประจำปี 2557
P. 9

วิสัยทัศน์ “เราจะเป็นผู้นำาสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระดับประเทศ”

                       คณะผู้ตรวจสอบกิจการ

                             1. นำยณรงค์  อ่อนขำว  ประธำนผู้ตรวจสอบกิจกำร
                             2. นำงอรพิณ  โกสุมภ์ศิริ รองประธำนผู้ตรวจสอบกิจกำร
                             3. นำยบุญฤทธิ์  เชิดในเมือง ผู้ตรวจสอบกิจกำร
        1       2       3                       คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ

                                      คณะกรรมการอำานวยการ
                                   1. นายแพทย์วิชัย  ขัตติยวิทยากุล ประธาน
                    1               2. นายจรัญ   เผือดจันทึก  กรรมการ
              2           4
                                   3. นางสาวลดาวัลย์  เนตระกูล  กรรมการ
                                   4. นายธงชัย   กูลวิริยะ  กรรมการ
                                   5. นางอารี   โคตรประทุม  เลขานุการ
               3         5


           คณะกรรมการเงินกู้

           1. นายวันชัย  เสลานอก   ประธาน           5     4      1
           2. นายสุนทร  ศรีด่านกลาง  กรรมการ
           3. นายศักดิ์สิทธิ์  ทานกระโทก  กรรมการ
           4. นายนพ   ห่อมกระโทก  กรรมการ           2         3
           5. นายรุ่งโรจน์  วรชมพู  เลขานุการ

                                     คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

                                  1. นายเจษฎานันท์  รักชาติประชาชน  ประธาน
                                  2. นายบุญชู  กองสุข    กรรมการ
                     1     3
              2                    3. นายบุญจันทร์  ทันโชคชัย  กรรมการ
                                  4. นางนิตยา  รุ่งเรือง   กรรมการ
                4                  5. นายวิโรจน์  หงษ์ทอง   เลขานุการ
                          5            คณะอนุกรรมการเงินกู้พิเศษ               2

           1. นายศักดิ์สิทธิ์  ทานกระโทก  ประธาน              1     3
           2. นายวันชัย  เสลานอก   กรรมการ
           3. นายบุญจันทร์  ทันโชคชัย   กรรมการ          5         4
           4. นายวิโรจน์  หงษ์ทอง   กรรมการ
           5. นายบุญชู   กองสุข   เลขานุการ        8   รายงานประจำาปี 2557        ค่านิยม “ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจบริการ สร้างผลงานเพื่อสมาชิก”
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14