Page 7 - รายงานประจำปี 2557
P. 7

วิสัยทัศน์ “เราจะเป็นผู้นำาสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระดับประเทศ”


               เราจะเป็นผู้นำาสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระดับประเทศ


               สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำากัด


               529/1 ถนนจอมพล ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมืองนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ 30000
               โทร. 0-4425-4614, 0-4426-7576 โทรสำร 0-4424-8227 http//www.koratcoop.com Email.koratcoop@hotmail.co.th


       ที่ สอ.สธนม.ว.975/2557
                               30 ตุลำคม 2557       เรื่อง  ขอเชิญประชุมใหญ่สำมัญประจ�ำปี 2557
       เรียน สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุขนครรำชสีมำ จ�ำกัด

       สิ่งที่ส่งมำด้วย   จดหมำยข่ำวสหกรณ์ฯ   จ�ำนวน 1 ฉบับ
               - ประกำศกำรประชุมใหญ่สำมัญประจ�ำปี 2557
               - ระเบียบวำระกำรประชุม

               - งบกำรเงินของสหกรณ์ฯ
             ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุขนครรำชสีมำ จ�ำกัด ก�ำหนดให้มีกำรประชุมใหญ่สำมัญประจ�ำปี 2557
       ตำมควำมในพระรำชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 มำตรำ 54 และข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุขนครรำชสีมำ

       จ�ำกัด พ.ศ. 2554 ข้อ 61 และ ข้อ 68 ในวันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2557 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมสนาม
       กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา เลขที่ 322 หมู่ 7 ถนนราชสีมา – ปักธงชัย
       ต�าบลปรุใหญ่ อ�าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ตามระเบียบวาระการประชุมที่ส่งมาพร้อมนี้

             จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2557 เวลา 08.00 น. และลงคะแนนเลือกตั้ง
       กรรมการด�าเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 13.00 น. โดยน�าบัตรประจ�าตัวประชาชน

       หรือบัตรประจ�าตัวข้าราชการ หรือบัตรประจ�าตัวลูกจ้างประจ�า หรือบัตรประจ�าตัวพนักงานราชการ หรือบัตรอื่นๆ
       ที่มีรูปถ่าย และมีเลขประจ�าตัวประชาชน 13 หลัก ที่ส่วนราชการออกให้ ไปแสดงต่อเจ้ำหน้ำที่ฯ ตำมวันเวลำและ
       สถำนที่ดังกล่ำวด้วย                                ขอแสดงควำมนับถือ

                              (นายวิชัย ขัตติยวิทยากุล)

                              ประธานกรรมการด�าเนินการ
                         สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จ�ากัด
       ฝ่ำยธุรกำร  ต่อ 101,102

        6   รายงานประจำาปี 2557        ค่านิยม “ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจบริการ สร้างผลงานเพื่อสมาชิก”
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12