Page 6 - รายงานประจำปี 2557
P. 6

วิสัยทัศน์ “เราจะเป็นผู้นำาสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระดับประเทศ”                  ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จ�ากัด
                     เรื่อง การประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2557
                       **********************************         ด้วยคณะกรรมกำรด�ำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุขนครรำชสีมำ จ�ำกัด ชุดที่ 38 ได้เสนอเอกสำร
      กำรเงิน กำรบัญชี พร้อมทั้งจัดท�ำงบแสดงฐำนะกำรเงิน งบก�ำไรขำดทุน งบกระแสเงินสดของสหกรณ์ฯ ให้ผู้สอบบัญชี

      รับอนุญำต เพื่อรับรองงบกำรเงินประจ�ำปี 2557 ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลำคม พ.ศ. 2557 แล้วนั้น
         อำศัยอ�ำนำจตำมพระรำชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มำตรำ 54 และข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์

      สำธำรณสุขนครรำชสีมำ จ�ำกัด พ.ศ. 2554 ข้อ 61 และ ข้อ 68 ให้คณะกรรมกำรด�ำเนินกำรเรียกประชุมใหญ่
      สำมัญประจ�ำปีละหนึ่งครั้งภำยในหนึ่งร้อยห้ำสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทำงบัญชีของสหกรณ์ฯ โดยต้องมีสมำชิก
      มำประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ�ำนวนสมำชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่ำหนึ่งร้อยคน คณะกรรมกำรด�ำเนินกำร

      สหกรณ์ฯ ชุดที่ 38 ประชุมครั้งที่ พิเศษ เมื่อวันที่ 17 ตุลำคม 2557 มีมติให้ ก�าหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2557
      ในวันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2557 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

      5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา เลขที่ 322 หมู่ 7 ถนนราชสีมา – ปักธงชัย ต�าบลปรุใหญ่
      อ�าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา                 จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน


                            ประกำศ ณ วันที่ 27 ตุลำคม พ.ศ. 2557
                               (นายวิชัย ขัตติยวิทยากุล)
                              ประธานกรรมการด�าเนินการ

                          สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จ�ากัด


       ค่านิยม “ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจบริการ สร้างผลงานเพื่อสมาชิก”     รายงานประจำาปี 2557   5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11