Page 5 - รายงานประจำปี 2557
P. 5

วิสัยทัศน์ “เราจะเป็นผู้นำาสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระดับประเทศ”                                 สาส์นจาก


                        นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา


                    ประธานกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำากัด

                      เรียน พี่น้องสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จ�ากัด


                             ณ วันที่ 30 กันยำยน 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุข
                      นครรำชสีมำ จ�ำกัด มีสมำชิกสำมัญ 8,680 คน สมำชิกสมทบ 214 คน เป็นสมำชิก
                      ทั้งหมด 8,894 คน โดยมีทุนด�ำเนินงำนทั้งสิ้น 6,097.986 ล้ำนบำท โดยเป็นส่วนของ
                      เงินทุนเรือนหุ้น 3,207.852 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 52.60 เงินรับฝำกจำกสมำชิก
       1,314.659 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 21.56 เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงินอื่น 1,071.867 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 17.58
       ทุนส�ำรองและทุนสะสม 261.562 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 4.29 หนี้สินอื่น 5.954 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 0.10 ก�ำไรสุทธิ
       236.092 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 3.87 ซึ่งทุนด�ำเนินกำรที่มีทั้งหมดน�ำไปให้สมำชิกเรำกู้ยืมเป็นจ�ำนวน 5,978.442 ล้ำนบำท
       คิดเป็นร้อยละ 98.04
           จำกข้อมูลข้ำงต้น จึงเห็นว่ำสหกรณ์ของเรำนอกจำกจะใช้เงินทุนของตนเองมำบริหำรงำน อีกส่วนหนึ่งเป็นกำรใช้เงิน
       กู้ยืมจำกสถำบันกำรเงินอื่น ในบัญชี 2557 จึงเป็นปีที่ต้องระมัดระวังอย่ำงยิ่ง และที่ส�ำคัญอีกคือกำรบริหำรสภำพคล่องให้
       สหกรณ์ มีเงินหมุนเวียนเพียงพอต่อกำรให้บริกำรเงินกู้แก่สมำชิกอย่ำงต่อเนื่อง ท่ำมกลำงสถำนกำรณ์กำรเงินของประเทศที่
       ผันผวน ควำมต้องกำรใช้เงินทุนหมุนเวียนให้สมำชิกสหกรณ์ต่ำง ๆ กู้ยืมมีจ�ำนวนสูงมำก สหกรณ์ที่มีเงินเหลือให้เพื่อนสหกรณ์
       อื่นกู้เงินที่มีจ�ำนวนจ�ำกัด ธนำคำรต่ำง ๆ มีกำรทบทวนกำรอนุมัติเงินกู้ให้กับกลุ่มสหกรณ์ในอัตรำดอกเบี้ยที่สูงขึ้นต่ำง ๆ เหล่ำ
       นี้ส่งผลกระทบต่อระบบสหกรณ์ทั้งสิ้น ฉะนั้น ในระหว่ำงปีบัญชีที่ผ่ำนมำ คณะกรรมกำรด�ำเนินกำรจึงมีนโยบำยประหยัด โดย
       เฉพำะกำรจัดกิจกรรมตำมแผนงำน แนวทำง 8 ประกำร เพื่อพึ่งพำตนเอง รวมถึงกำรบริหำรเงินของสหกรณ์ส่งผลให้สหกรณ์
       ของเรำเกิดสภำพคล่องตำมสมควร สำมำรถให้บริกำรด้ำนต่ำง ๆ แก่สมำชิก และสหกรณ์มีควำมมั่นคง
           ส�ำหรับในปีนี้คณะกรรมกำรด�ำเนินกำรได้น�ำเสนอจัดสรรก�ำไรสุทธิตำมข้อบังคับ โดยจัดสรรเป็นเงินปันผลตำมหุ้น
       ในอัตรำร้อยละ 5.80 (ปีก่อนร้อยละ 5.75) จัดสรรเป็นเฉลี่ยคืน ตำมส่วนของดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมำชิกในอัตรำร้อยละ 5.80
       (ปีก่อนร้อยละ 5.50) และน�ำเสนอแผนยุทธศำสตร์ เพื่อพัฒนำสหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุขนครรำชสีมำ จ�ำกัด อย่ำงต่อเนื่อง
       ตำมแผน 4 ปี (2555 - 2558) โดยก�ำหนดวิสัยทัศน์ “เรำจะเป็นผู้น�ำสหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุขระดับประเทศ” เป้ำประสงค์
       และแผนงำน / โครงกำรต่ำงๆ ตำมรำยละเอียดในวำระที่ 7 พิจำรณำแผนงำนและแผนงบประมำณประจ�ำปี 2558
       สิ่งที่ท้ำทำยในปีบัญชี 2558 ซึ่งเป็นปีที่ครบ 4 ปี ตำมแผนยุทธศำสตร์เพื่อพัฒนำสหกรณ์ จะเป็นปีที่สหกรณ์จะมีผลกำร
       ด�ำเนินกำรเป็นไปตำมเป้ำประสงค์ต่ำงๆ ที่ก�ำหนดมำกน้อยเพียงใด ย่อมแสดงว่ำสหกรณ์แห่งนี้จะเป็นสถำบันกำรเงินส�ำหรับ
       มวลสมำชิกอย่ำงแท้จริง คงต้องอำศัยควำมร่วมมือจำกสมำชิกและบุคลำกรของสหกรณ์ทุกๆ ฝ่ำย
           ในนำมคณะกรรมกำรด�ำเนินกำร เจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ ขอขอบคุณท่ำนสมำชิกที่ร่วมกันด�ำเนินธุรกิจสหกรณ์ ในฐำนะ
       เจ้ำของและผู้ใช้บริกำร ซึ่งมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำสหกรณ์ให้เจริญก้ำวหน้ำยิ่ง ๆ ขึ้นไป


                             (นายแพทย์วิชัย ขัตติยวิทยากุล )
                      ประธานกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จ�ากัด
        4   รายงานประจำาปี 2557        ค่านิยม “ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจบริการ สร้างผลงานเพื่อสมาชิก”
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10