Page 4 - รายงานประจำปี 2557
P. 4

วิสัยทัศน์ “เราจะเป็นผู้นำาสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระดับประเทศ”

           ประวัติความเป็นมา
           สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จ�ากัด


                               เริ่มด�ำเนินกำรครั้งแรกเมื่อ ปี พ.ศ. 2517 โดยควำมคิดริเริ่ม
                           ของ นำยแพทย์ศิริพันธ์ จำตุรงคกุล และนำยบุญนำค พรหมพันใจ
                           ได้ประชุมครั้งแรก เพื่อท�ำกำรจัดตั้งเป็นสหกรณ์

                           เมื่อวันที่ 22 มีนำคม พ.ศ. 2520 โดยมีเจ้ำหน้ำที่
                           กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมเป็นที่ปรึกษำให้ค�ำแนะน�ำ ได้แก่
                           1. นำยขจร ศรีสุข สหกรณ์จังหวัดนครรำชสีมำ
                           2. นำยส�ำรำญ กลิ่นกล�ำ นักวิชำกำรสหกรณ์ 4 กรมส่งเสริมสหกรณ์
            นำยแพทย์ศิริพันธ์ จำตุรงคกุล   3. นำยค�ำพอง รำงแดง เจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมสหกรณ์ 3 กรมส่งเสริมสหกรณ์

        ผู้ก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุขนครรำชสีมำ จ�ำกัด 4. นำยณรงค์ ตรีเมฆ เจ้ำหน้ำที่สงเสริมสหกรณ์ 3 กรมส่งเสริมสหกรณ์
             มีวัตถุประสงค์ในกำรจัดตั้งเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อส่งเสริมให้สมำชิกออมทรัพย์โดยกำรถือหุ้นและฝำกเงิน
         ในสหกรณ์ออมทรัพย์และให้เงินกู้แก่สมำชิกส�ำหรับใช้จ่ำยเมื่อมีควำมจ�ำเป็น สำเหตุที่มีควำมคิดริเริ่มจัดตั้งเป็นสหกรณ์
         ออมทรัพย์เนื่องมำจำก นำยแพทย์ศิริพันธ์ จำตุรงคกุล นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ ได้เล็งเห็นว่ำบรรดำ
         ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ�ำสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข โดยเฉพำะข้ำรำชกำรชั้นผู้น้อยผู้มีรำยได้ต�่ำและจ�ำกัดบำงครั้ง
         มีควำมจ�ำเป็นเฉพำะหน้ำที่จะต้องใช้จ่ำยเงินจ�ำนวนมำกย่อมจะหำทำงออกโดยกำรกู้เงินจำกบุคคลภำยนอก ซึ่งต้อง
         เสียดอกเบี้ยในอัตรำที่สูง เนื่องจำกยังไม่มีสถำบันกำรเงินเพื่อช่วยเหลือตัวเอง

             ดังนั้นจึงมีควำมจ�ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะร่วมมือกันเพื่อจัดตั้งเป็น สหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุขนครรำชสีมำ จ�ำกัด
         และได้จดทะเบียนต่อนำยทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 22 มีนำคม
         พ.ศ. 2520 ตำมใบอนุญำตเลขที่ กพธ.11/2520 ตำมพระรำชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511 ในครั้งแรกมีสมำชิกจ�ำนวน
         159 คน เริ่มทุนด�ำเนินกำรจำกสวัสดิกำรเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขนครรำชสีมำ จ�ำนวน 656,065.- บำท ปัจจุบันสหกรณ์

         มีอำคำรที่ท�ำกำรเป็นของตนเอง ตั้งอยู่ เลขที่ 529/1 ถนนจอมพล ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมืองนครรำชสีมำ
         จังหวัดนครรำชสีมำ
             จึงนับได้ว่ำสหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุขนครรำชสีมำ จ�ำกัด ได้เจริญรุดหน้ำมำโดยตลอด ในปี 2544 สหกรณ์
         ได้รับรำงวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นระดับภำคประจ�ำปี 2544 และรำงวัลสหกรณ์ ดีเด่นระดับชำติประจ�ำปี 2544

         ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด ได้คัดเลือกให้สหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุขนครรำชสีมำ จ�ำกัด
         เป็นตัวอย่ำงแนวทำงปฏิบัติงำนที่ดี กำรพัฒนำคุณภำพบริหำรจัดกำรสหกรณ์ : CQA ประจ�ำปี 2555 ด้ำนกำรน�ำองค์กร
         และกำรวำงแผนกลยุทธ์ และในปี 2556 ได้รับกำรคัดเลือกให้สหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุขนครรำชสีมำ จ�ำกัด
         เป็นตัวอย่ำงแนวทำงปฏิบัติที่ดี (Best Practrice)กำรพัฒนำคุณภำพบริหำรจัดกำรสหกรณ์ : CQA ประจ�ำปี 2556

         ทั้ง 6 หมวด ได้แก่ หมวด 1 กำรน�ำองค์กร หมวด 2 กำรวำงแผนกลยุทธ์ หมวด 3 กำรมุ่งเน้นผู้ใช้บริกำร หมวด 4
         กำรวัด กำรวิเครำะห์ และกำรจัดกำรควำมรู้ หมวด 5 กำรมุ่งเน้นทรัพยำกรบุคคล หมวด 6 กำรจัดกระบวนกำร เป็น
         สหกรณ์แห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศที่ได้รับกำรคัดเลือก และก�ำลังรอกำรประเมินในหมวด 7 ผลลัพธ์กำรด�ำเนิน
         งำน และคำดว่ำจะผ่ำนกำรประเมินผลในปี 2558 จึงท�ำให้สหกรณ์ประสบผลส�ำเร็จเป็นอย่ำงสูงในกำรด�ำเนินกิจกำร

         มำโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 30 กันยำยน 2557 สหกรณ์มีสมำชิกจ�ำนวน 8,680 คน มีทุนด�ำเนินงำนทั้งสิ้น
         6,097,986,258.64 บำท (หกพันเก้ำสิบเจ็ดล้ำนเก้ำแสนแปดหมื่นหกพันสองร้อยห้ำสิบแปดบำทหกสิบสี่สตำงค์)       ค่านิยม “ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจบริการ สร้างผลงานเพื่อสมาชิก”     รายงานประจำาปี 2557   3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9