Page 3 - รายงานประจำปี 2557
P. 3

วิสัยทัศน์ “เราจะเป็นผู้นำาสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระดับประเทศ”
         “สหกรณ์ เป็นวิธีการจัดการรูปหนึ่งซึ่งบุคคลหลายคนรวมกัน โดยความสมัครใจของตนเอง

        ในฐานะที่เป็นมนุษย์ โดยมีสิทธิ์เสมอกันหมด เพื่อบ�ารุงตัวเองให้เกิดความจ�าเริญในทาง ทรัพย์”


                พระราชด�ารัส พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ

                       พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย
        2   รายงานประจำาปี 2557        ค่านิยม “ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจบริการ สร้างผลงานเพื่อสมาชิก”
   1   2   3   4   5   6   7   8