Page 20 - รายงานประจำปี 2557
P. 20

วิสัยทัศน์ “เราจะเป็นผู้นำาสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระดับประเทศ”


       ระเบียบวาระที่ 10 การเลือกตั้งประธานกรรมการด�าเนินการและกรรมการด�าเนินการ ประจ�าปี 2557

       ประธาน  ตำม พรบ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542 มำตรำ 50 และข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุขนครรำชสีมำ
       จ�ำกัด พ.ศ. 2554 ข้อ 71 ก�ำหนดให้สหกรณ์มีคณะกรรมกำรด�ำเนินกำรฯ

            ในกำรนี้สหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุขนครรำชสีมำ จ�ำกัด ได้จัดประชุมใหญ่วิสำมัญครั้งที่ 1/2556
       เมื่อวันที่ 21 กันยำยน 2556 โดยที่ประชุมได้เลือกตั้ง นำยวิเชียร แป้นปลัด ผู้แทนสมำชิกจำกหน่วยงำน
       สสอ. หนองบุญมำก เป็นประธำนกรรมกำรกำรเลือกตั้ง และรับรองกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ประจ�ำปี 2557 จ�ำนวน 22

       คน ตำมที่น�ำเสนอชื่อผู้แทนสมำชิกหรือสมำชิก เพื่อรับรองให้เป็นกรรมกำรกำรเลือกตั้งในวันประชุมใหญ่เพื่อด�ำเนิน
       กำรเลือกตั้งกรรมกำรด�ำเนินกำร ปี 2557 ให้เป็นไปตำมระเบียบฯ ต่อไป

            ในปีบัญชี 2557 คณะกรรมกำรด�ำเนินกำรครบวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่ง ดังนี้
                   ประธำนกรรมกำรด�ำเนินกำร      จ�ำนวน 1 คน
                  กรรมการด�าเนินการ แบ่งตำมกลุ่ม ดังนี้

                   1. กลุ่ม รพ.มหำรำช นม.          จ�ำนวน 2 คน
                   2. กลุ่ม ศูนย์วิชำกำรต่ำงๆ        จ�ำนวน 1 คน

                   3. กลุ่ม รพ.ชุมชน             จ�ำนวน 2 คน
                   4. กลุ่ม สสจ./สสอ./สอ./สหกรณ์ฯ      จ�ำนวน 1 คน
                                    รวม จ�านวน 6 คน

            สหกรณ์ฯ จึงได้ประกำศรับสมัครเลือกตั้งประธำนกรรมกำรด�ำเนินกำร กรรมกำรด�ำเนินกำร
       ประจ�ำปี 2557 ในวันที่ 30 กันยำยน - 4 ตุลำคม 2556 และก�ำหนดให้มีกำรเลือกตั้งในวันประชุมใหญ่สำมัญ

       ประจ�ำปี 2556 วันที่ 23 พฤศจิกำยน 2556 เวลำ 08.00 – 13.00 น. จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจำรณำเลือกตั้ง
       ประธำนกรรมกำรด�ำเนินกำร กรรมกำรด�ำเนินกำร ประจ�ำปี 2557
          ที่ประชุม   ด�ำเนินกำรเลือกตั้งประธำนกรรมกำรด�ำเนินกำร กรรมกำรด�ำเนินกำร ประจ�ำปี 2557

       ตำมผลกำรเลือกตั้งตำมล�ำดับคะแนน โดยเรียงจำกมำกไปหำน้อย ตำมจ�ำนวนสัดส่วนของแต่ละกลุ่ม
       สรุปการเลือกตั้งประธานกรรมการด�าเนินการ ปี 2557

          หมายเลข 1 นายแพทย์วิชัย  ขัตติยวิทยากุล     ได้คะแนน 6,368 คะแนน
       สรุปการเลือกตั้งกรรมการด�าเนินการปี 2557 ดังนี้
       กลุ่มที่ 1  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

          ผู้สมัครรับเลือกตั้งจ�ำนวน 5 คน มีสิทธิ์ได้รับกำรเลือกตั้งจ�ำนวน 2 คน
          หมายเลข 1 นางอารี      โคตรประทุม       ได้ 711 คะแนน

          หมำยเลข 2 ถอนกำรสมัคร
          หมายเลข 3 นายสุนทร     ศรีด่านกลาง      ได้ 773 คะแนน
          หมำยเลข 4 นำงจีระพงษ์    พจนะโกสีย์       ได้ 421 คะแนน

          หมำยเลข 5 นำยธรรมนูญ    วัชรมุสิก       ได้ 568 คะแนน
          หมำยเลข 6. นำยแพทย์สัญญำ  ปรำบริปูตลุง      ได้ 360 คะแนน       ค่านิยม “ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจบริการ สร้างผลงานเพื่อสมาชิก”     รายงานประจำาปี 2557  19
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25