Page 2 - รายงานประจำปี 2557
P. 2

วิสัยทัศน์ “เราจะเป็นผู้นำาสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระดับประเทศ”


          คณะกรรมการด�าเนินการและคณะเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จ�ากัด
        ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้และร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

                     ที่ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช       ค่านิยม “ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจบริการ สร้างผลงานเพื่อสมาชิก”     รายงานประจำาปี 2557   1
   1   2   3   4   5   6   7