Page 19 - รายงานประจำปี 2557
P. 19

วิสัยทัศน์ “เราจะเป็นผู้นำาสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระดับประเทศ”


       หมวดส�ารองทั่วไป    1,000,000.00 บาท           - บาท      1,000,000.00 บาท

       หมวดครุภัณฑ์ (1)          - บาท     750,000.00 บาท        750,000.00 บาท
       หมวดครุภัณฑ์ (2)          - บาท     1,205,000.00 บาท      1,205,000.00 บาท

                รวม 32,015,000.00 บาท     6,383,000.00 บาท      38,398,000.00 บาท
           รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 38,398,000.00 บาท (สามสิบแปดล้านสามแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ทั้งนี้
       หมวดรายจ่ายให้ถัวจ่ายทุกรายการ ยกเว้นหมวดเงินเดือน หมวดส�ารองทั่วไป หมวดที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และ

       หมวดค่าครุภัณฑ์จะใช้จ่ายได้เมื่อหมวดอื่นๆ ไม่เพียงพอ       ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาก�าหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค�้าประกันประจ�าปี 2557
       ประธาน  ขอให้ที่ประชุมใหญ่พิจำรณำก�ำหนดวงเงินกู้ยืมหรือกำรค�้ำประกันของสหกรณ์ฯ ประจ�ำปี 2557
       ซึ่งในปี 2556 สหกรณ์ฯได้ก�ำหนดวงเงินกู้ยืมหรือกำรค�้ำประกัน 2,500,000,000 บำท (สองพันห้ำร้อยล้ำนบำทถ้วน)

       และส�ำหรับในปี 2557 น�ำเสนอขออนุมัติวงเงินกู้ยืมหรือกำรค�้ำประกันประจ�ำปี 2557 เป็นเงิน 3,000,000,000 บำท
       (สำมพันล้ำนบำทถ้วน) ทั้งนี้เพื่อรองรับกำรให้บริกำรด้ำนเงินกู้แก่สมำชิก และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของสหกรณ์

          มติที่ประชุม อนุมัติวงเงินกู้ยืมหรือการค�้าประกันของสหกรณ์ ประจ�าปี 2557
       เป็นเงิน 3,000,000,000 บาท (สามพันล้านบาทถ้วน)       ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาคัดเลือกและก�าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจ�าปี 2557
       ประธาน  ตำมที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้จัดท�ำโครงกำรปรับปรุงระบบกำรตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ขึ้น

       เพื่อกระจำยงำนด้ำนสอบบัญชีสหกรณ์ไปสู่ภำคเอกชน โดยขอควำมร่วมมือให้สหกรณ์ขนำดใหญ่ที่มีฐำนะทำงกำรเงิน
       มั่นคง และมีทุนด�ำเนินงำนตั้งแต่ 100 ล้ำนบำทขึ้นไป จัดจ้ำงผู้สอบบัญชีภำคเอกชนเป็นผู้สอบบัญชี โดยอยู่ภำยใต้
       กำรก�ำกับดูแลของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุขนครรำชสีมำ จ�ำกัด ปัจจุบันมีทุน

       ด�ำเนินงำน 5,513,843,112.40 บำท จึงเป็นสหกรณ์หนึ่งที่อยู่ในโครงกำรดังกล่ำว จึงมีควำมจ�ำเป็นที่จะต้องจัดจ้ำง
       ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต คณะกรรมกำรด�ำเนินกำร ชุดที่ 37 จึงขอเสนอรำยชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญำตจำกกรมตรวจ

       บัญชีสหกรณ์ ซึ่งยื่นควำมจ�ำนงตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุขนครรำชสีมำ จ�ำกัด ประจ�ำปี 2557
       จ�ำนวน 2 รำย คือ
          1. บริษัท เอ็น.เอส.เค คอนซัลแตนท์ จ�ากัด โดย นำยเอกชัย เตียววงศ์ไทย ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตในรอบ

       ระยะเวลำบัญชีจะเข้ำด�ำเนินกำรตรวจสอบอย่ำงน้อยปีละ 4 ครั้ง / ปี ปีละ 2- 5 วันท�ำกำร จ�ำนวนผู้ช่วย 2 - 4 คน /
       ครั้ง เสนอค่ำสอบบัญชีเป็นเงิน 65,000 บำท (หกหมื่นห้ำพันบำทถ้วน)

          2. ส�านักงานสอบบัญชีฐนิตนันท์ โดย นำงฐนิตนันท์ วีรณรงค์กร ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต ในรอบระยะเวลำ
       บัญชีจะเข้ำด�ำเนินกำรตรวจสอบอย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง / ปี ครั้งละ 3 วันท�ำกำร เสนอค่ำสอบบัญชี เป็นเงิน 100,000
       บำท (หนึ่งแสนบำทถ้วน)

          มติที่ประชุม อนุมัติให้จัดจ้าง บริษัท เอ็น.เอส.เค คอนซัลแตนท์ จ�ากัด โดยนายเอกชัย เตียววงศ์ไทย ผู้สอบ
       บัญชีรับอนุญาต ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จ�ากัด ประจ�าปี 2557 ล�าดับที่ 1 และอนุมัติ

       ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นเงิน 65,000 บาท (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) หากไม่สามารถรับงานได้
       จึงให้จัดจ้าง ส�านักงานสอบบัญชีฐนิตนันท์ โดย นางฐนิตนันท์ วีรณรงค์กร ล�าดับที่ 2 เป็นล�าดับต่อไป


        18  รายงานประจำาปี 2557        ค่านิยม “ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจบริการ สร้างผลงานเพื่อสมาชิก”
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24