Page 12 - รายงานประจำปี 2557
P. 12

วิสัยทัศน์ “เราจะเป็นผู้นำาสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระดับประเทศ”


     5 ก.ค. 57                       18 ก.ค. 57

         ให้ควำมรู้แก่สมำชิก ณ โรงแรมสบำยโฮเทล อ.เมืองนครรำชสีมำ
       จ.นครรำชสีมำ                    สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหำสำรคำม จ�ำกัด เยี่ยมชมกิจกำรและศึกษำดูงำน

      3 ส.ค. 57                      2 ส.ค. 57                                    กรรมกำร เจ้ำหน้ำที่จัดท�ำแผนงำนประจ�ำปี 2558
       สัมมนำหัวหน้ำและเจ้ำหน้ำที่หน่วยงำนต้นสังกัดสมำชิก
      ณ โรงเเรมสบำยโฮเทล อ.เมืองนครรำชสีมำ จ.นครรำชสีมำ   ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุขนครรำชสีมำ จ�ำกัด


                                             28 มิ.ย. 57


                                            และ 13 ก.ย. 57
                                            กำรประชุมใหญ่วิสำมัญและ
                                           ประชุมผู้เเทนสมำชิกครั้งที่ 1 / 2557
                                           และ ครั้งที่ 2 / 2557 โรงแรมสบำย
                                           โฮเทล อ.เมืองนครรำชสีมำ
                                           จ.นครรำชสีมำ


     14 ก.ย. 57                         20 ก.ย. 57

        โครงกำรสำยใยสำยใจจำกสหกรณ์ ส�ำหรับสมำชิกที่เกษียณอำยุรำชกำร
      ในปี 2557 ณ โรงแรมสบำยโฮเทล อ.เมืองนครรำชสีมำ จ.นครรำชสีมำ    บริหำรควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัย
                                   ที่ส�ำนักงำนสหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุขนครรำชสีมำ จ�ำกัด


                                สนับสนุนทุนกำรศึกษำต่อเนื่องแก่บุตรสมำชิก 1 ทุน
                               ต่อ 1 สหกรณ์แก่ นำยทิวทัศน์ แสงศรี บุตรนำยบุญยงค์ แสงศรี รพ.โนนไทย
                               และมอบเงินส่งเสริมงำนวิจัยเพื่อพัฒนำงำนสหกรณ์ นำยอนุเทพ เเซ่เล้ำ
                               ส�ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครรำชสีมำ
       ค่านิยม “ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจบริการ สร้างผลงานเพื่อสมาชิก”     รายงานประจำาปี 2557  11
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17