Page 11 - รายงานประจำปี 2557
P. 11

วิสัยทัศน์ “เราจะเป็นผู้นำาสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระดับประเทศ”


                       ภาพกิจกรรม ปี 2557

   23 พ.ย. 56                           26 ก.พ. 57
                                       ร่วมกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชำติประจ�ำปี
                                    2557 ณ.ลำนอนุสำวรีย์ท้ำวสุรนำรี


                                    22 มี.ค. 57


                                      ท�ำบุญวันก่อตั้งสหกรณ์ ณ สถำนพินิจและ
         ประชุมใหญ่สำมัญประจ�ำปี 2556 ณ สนำมกีฬำ 80 พรรษำ   คุ้มครองเด็กและเยำวชนจังหวัดนครรำชสีมำ
     เฉลิมพรรษำ 5 ธันวำคม 2550                  โดยเลี้ยงอำหำรกลำงวัน สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำร
                                    บริหำรจัดกำร
     4 - 5 เม.ย. 57
                                   7 มิ.ย. 57        ศึกษำดูงำนสหกรณ์ออมทรัพย์ชั้นน�ำ สหกรณ์ออมทรัพย์
    สำธำรณสุขพระนครศรีอยุธยำ จ�ำกัด และ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำญจนบุรี             ได้โล่รับรำงวัล เป็น
    จ�ำกัด                                       ตัวอย่ำงแนวทำงกำรพัฒนำ
                                              คุณภำพกำรบริหำรจัดกำร
     23 - 25 พ.ค. 57                                  สหกรณ์ (Cooperative

                                              Quality Award : CQA)
                                              จำกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
                                              แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
                                              ศูนย์กำรค้ำและกำรประชุม
                                              อิมแพ็คเมืองทองธำนี จังหวัด
        ประชุมใหญ่สำมัญประจ�ำปี 2557 ชมรมเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ออมทรัพย์
     ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดชลบุรี                        นทบุรี        10  รายงานประจำาปี 2557        ค่านิยม “ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจบริการ สร้างผลงานเพื่อสมาชิก”
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16