Page 10 - รายงานประจำปี 2557
P. 10

วิสัยทัศน์ “เราจะเป็นผู้นำาสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระดับประเทศ”

                     คณะเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ
                          นำงกัญญำ ผักกระโทก
           นำงสำวณิชำดำ สกุลวนปรีชำ      ผู้จัดกำร        นำงนิตยำ อมรวัฒนำ
              รองผู้จัดกำร                       รองผู้จัดกำร                                     ฝ่ายธุรการ
                                 1. นางนิตยา   อมรวัฒนา   รักษาการหัวหน้าฝ่าย
                                 2. นางณีรุนช  เกตุภูภิรมย์  เจ้าหน้าที่
            5   3     1   2   4     3. นางศิชัญญา  แตงอยู่   เจ้าหน้าที่
                                 4. นายกิตติ์ชพณจ์  พันธ์สง่า  พนักงานขับรถยนต์
                                 5. นายทวีผล   ชุมศรี    นักการภารโรง                  ฝ่ายการเงิน
        1. นางสาวนิตยา  วงศ์พัฒน์   หัวหน้าฝ่าย    2    1      3
        2. นางสาวพัชราภรณ์ เพิ่มพูลบุญ  เจ้าหน้าที่
        3. นางบุษมาศ   พันธุ์ขุนแก้ว  เจ้าหน้าที่
                                                 ฝ่ายบัญชี
                                              นางพิมพ์ปวีน์ ปรีดีวงษ์ หัวหน้าฝ่าย


                                  ฝ่ายสินเชื่อ
            4       1    5      1. นางอัญชุลี  ถ�้ากลาง   หัวหน้าฝ่าย

                              2. นางจุฑามาศ  ศรจ�านงค์   เจ้าหน้าที่
                              3. นางสาวปวีร์ลดา  วงศ์อรัญวัตร  เจ้าหน้าที่
              3         2      4. นางสาววารุณี  เข็มกลัดทอง  เจ้าหน้าที่
                              5. นางจิตตรี  วงกรต    เจ้าหน้าที่
                                                เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน

                                                 สสธท. / สส.ชสอ.
       ฝ่ายศูนย์ข้อมูล                                   น.ส.อุไรวรรณ บ่อพิมาย

      1. นางสาวพิชญา แพทย์เกาะ                           ฝ่ายประชาสัมพันธ์
        หัวหน้าฝ่าย            1                 2
      2. นายบุญส่ง  ศรีจันทร์  2             1           1. นายโสพล สงสันเทียะ หัวหน้าฝ่าย
        เจ้าหน้าที่                                2. นายภรต  วรจิตติ  เจ้าหน้าที่

       ค่านิยม “ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจบริการ สร้างผลงานเพื่อสมาชิก”     รายงานประจำาปี 2557   9
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15