Page 1 - จดหมายข่าว ฉบับที่ 1 ปี 2564
P. 1

จดหมายข่่าว                             ฉบัับัพิิเศษ บัพิิเศษ
          จดหมายข่่าว
          สหกรณ์์ออมท                          เชิิญประ
          สหกรณ์์ออมทรัพย์์รัพย์์
                                            ฉบัั
                                         เชิิญประชิุมใหญ่สามัญ ชิุมใหญ่สามัญ
                                            ประจำำ
                                            ประจำำาปี 2564าปี 2564
          สาธาร                               รายงานงบการเงินงิน
          สาธารณ์สุขนครราชสีมา จำำากัดณ์สุขนครราชสีมา จำำากัด
                                           รายงานงบการเ
                                            ประจำำาปี 2564าปี 2564
                                            ประจำำ
         วิสัยทัศน์ “เราจะเป็นผู้นำาสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นระดับประเทศ”

       ที่ สอ.สธนม. ว 969/2564                   ประกาศสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครราชสีมา จํากัด
                 29 ตุลาคม 2564              เรื่อง การประชุมใหญสามัญ ประจําป 2564
       เรื่อง  ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2564            (ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส)
       เรียน  ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จ ากัด   --------------------------------
       สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. จดหมายข่าวสหกรณ์              จ านวน 1 ฉบับ
            - ประกาศการประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2564       ดวยคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครราชสีมา จํากัด ชุดที่ 45
            - ระเบียบวาระการประชุม         ไดเสนอเอกสารการเงิน การบัญชี พรอมทั้งจัดทํางบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน งบกระแสเงินสดของ
            - งบแสดงฐานะการเงิน          สหกรณ ใหผูสอบบัญชีรับอนุญาตเพื่อรับรองงบการเงินประจําป 2564 ตั้งแตวันที่ 16 ตุลาคม 2564 แลวนั้น
          2. ใบตอบรับการเข้าร่วมประชุมใหญ่ฯ      จ านวน 1 ฉบับ
                                    อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 54 และขอบังคับสหกรณ
          ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จ ากัด ก าหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญ ออมทรัพยสาธารณสุขนครราชสีมา จํากัด พ.ศ. 2564 ขอ 61, 63, 67 และ ขอ 68 ใหคณะกรรมการดําเนินการ
       ประจ าปี 2564 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) โดยผู้แทนสมาชิก ตามความในพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542  เรียกประชุมใหญสามัญประจําป ปละหนึ่งครั้งภายในหนึ่งรอยหาสิบวัน นับแตวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ
       มาตรา 54 และข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จ ากัด พ.ศ.2564 ข้อ 61, 63, 67 และ ข้อ 68
       ในวันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป โดยถ่ายทอดสัญญาณ จากห้องประชุม โดยตองมีผูแทนสมาชิกมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูแทนสมาชิกทั้งหมด หรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคน
       สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จ ากัด ไปยังห้องประชุมตามที่สหกรณ์ก าหนด ตามระเบียบ คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ชุดที่ 45 ประชุม ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 มีมติให
       วาระการประชุมที่ส่งมาพร้อมนี้           กําหนดวันประชุมใหญสามัญประจําป 2564 โดยผูแทนสมาชิก ในวันเสารที่ 20 พฤศจิกายน 2564
                                เวลา 08.30 น. เปนตนไป โดยถายทอดสัญญาณจากหองประชุมสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครราชสีมา
          จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2564 ดังกล่าว โดยน าบัตรประจ าตัว
       ประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือบัตรประจ าตัวลูกจ้างประจ า หรือบัตรประจ าตัวพนักงาน จํากัด ไปยังหองประชุมตามที่สหกรณกําหนด ตามรายละเอียดแนบทาย
       ราชการ หรือบัตรอื่น ๆ ที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลักที่ส่วนราชการออกให้ ไปแสดงต่อ
       เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนที่สหกรณ์มอบหมาย ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวด้วย     จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน

                   ขอแสดงความนับถือ            ประกาศ ณ วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564


                     (นายวชิระ บถพิบูลย์)
                      ประธานกรรมการ             (นายวชิระ บถพิบูลย)
                    สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จ ากัด  ประธานกรรมการ
       ฝ่ายธุรการ ต่อ 103 – 105                   สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครราชสีมา จํากัด
       หมายเหตุ   เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
          ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขอให้ท่านสวมหน้ากากอนามัย และไม่อนุญาตให้มีผู้ติดตาม
          เข้าร่วมประชุมฯ


               ระเบีียบีวาระการประชุุมใหญ่่สามัญ่ประจำำาปี 2564 (ผ่่านส่ออิเล็็กทรอนิกส์)

                   สหกรณ์์ออมทรัพย์สาธารณ์สุขนครราชุสีมา จำำากัด.

                        วันเสาร์ที� 20 พฤศจำิกายน 2564
       ถ่่ายทอดสัญ่ญ่าณ์จำากห้องประชุุมสหกรณ์์ออมทรัพย์สาธารณ์สุขนครราชุสีมา จำำากัด ไปยังห้องประชุุมตามที�สหกรณ์์กำาหนด

      ระเบีียบีวาระที่ี� 1  เร่�องที่ี�ประธานแจ้้งให้้ที่ราบี  ระเบีียบีวาระที่ี� 10  พิิจ้ารณาคัดำเล่อกและกำาห้นดำค่าตอบีแที่นผ้้สอบีบีัญ่ชุีรับีอนุญ่าต
      ระเบีียบีวาระที่ี� 2  รับีรองรายงานการประชุุมให้ญ่่สามัญ่ ประจ้ำาปี 2563   ประจ้ำาปี 2565
           รับีที่ราบีรายงานการประชุุมให้ญ่่วิสามัญ่ ครั�งที่ี� 1/2564 ระเบีียบีวาระที่ี� 11  พิิจ้ารณากำาห้นดำค่าตอบีแที่นผ้้ตรวจ้สอบีกิจ้การ ประจ้ำาปี 2565
      ระเบีียบีวาระที่ี� 3  รายงานผลการดำำาเนินงาน ประจ้ำาปี 2564 ระเบีียบีวาระที่ี� 12  พิิจ้ารณาขออนุมัติเป็นห้ลักการโอนเงินค้างจ้่ายต่าง ๆ
      ระเบีียบีวาระที่ี� 4  รายงานผลการตรวจ้สอบีกิจ้การ ประจ้ำาปี 2564   เข้าเป็นทีุ่นสำารองของสห้กรณ์
      ระเบีียบีวาระที่ี� 5  พิิจ้ารณาอนุมัติงบีแสดำงฐานะการเงิน งบีกำาไรขาดำทีุ่น งบีกระแส ระเบีียบีวาระที่ี� 13 พิิจ้ารณาการยกเลิกระเบีียบีว่าดำ้วยการสรรห้าและวิธีการเล่อกตั�ง
           เงินสดำ ประจ้ำาปีบีัญ่ชุีสิ�นสุดำวันที่ี� 30 กันยายน 2564   ประธานกรรมการดำำาเนินการ และกรรมการดำำาเนินการ
      ระเบีียบีวาระที่ี� 6  พิิจ้ารณาการจ้ัดำสรรกำาไรสุที่ธิ ประจ้ำาปี 2564   และผ้้ตรวจ้สอบีกิจ้การ พิ.ศ. 2559 และฉบีับีแก้ไขเพิิ�มเติม โดำยให้้
      ระเบีียบีวาระที่ี� 7  พิิจ้ารณาแผนงานและงบีประมาณ ประจ้ำาปี 2565   ถื่อใชุ้ระเบีียบีว่าดำ้วยการสรรห้าบีุคคลเพิ่�อเข้ารับีการเล่อกตั�งเป็น
      ระเบีียบีวาระที่ี� 8  พิิจ้ารณาอนุมัติการนำาเงินไปฝากห้ร่อลงทีุ่นอย่างอ่�น   คณะกรรมการดำำาเนินการ พิ.ศ. 2564
           ประจ้ำาปี 2565             ระเบีียบีวาระที่ี� 14  เร่�องอ่�น ๆ (ถื้ามี)
      ระเบีียบีวาระที่ี� 9  พิิจ้ารณากำาห้นดำวงเงินก้้ย่มห้ร่อการคำ�าประกันของสห้กรณ์
           ประจ้ำาปี 2565

       www.koratcoop.com    E-mail : koratcoop@hotmail.co.th  สห้กรณ์ออมที่รัพิย์สาธารณสุขนครราชุสีมา จ้ำากัดำ
   1   2   3   4   5   6