Page 1 - จดหมายข่าวฉบับที่ 2 - 2563 : สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด
P. 1

ดส่งห ้น/งดส่งต้นเงิน Covid-19

           สหกรณ์ประกาศมาตรการช่วยเหลือสมาชิกช่วงการระบาดโรค Covid-19 โดยสมาชิกขอลดส่งเงินหุ้น       รายเดือนขั้นต ่า 200 บาท หรืองดส่งต้นเงินกรณีกู้เงินสามัญ หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือกู้พิเศษ


       ได้ 3 เดือนติดต่อกัน โดยเปิดรับสมัครถึง 30 กันยายน 2563 ตามรายละเอียด ดังนี้


                 รอบระยะเว าส่งค าร้องขอ ดส่งเงินค่าห ้นรายเดือน แ ะขอผ่อนเว าการชาระหนี้                                              น าเสนอคณะกรรมการ


                           วันที่                  พิจารณาอน มัติ                มีผ บังคับ ช้


                        ส่งค าร้องขอ                วันประช มประจ าเดือน           งวดเรียกเก บสิ้นเดือน                  พ . 21 พ.ค. – . 19 มิ.ย. 2563         มิถ นายน 2563                       กรก าคม 2563


                  จ. 22 มิ.ย. – จ. 20 ก.ค. 2563                 กรก าคม 2563       สิงหาคม 2563


                  อ. 21 ก.ค. – พ . 20 ส.ค. 2563                  สิงหาคม 2563       กันยายน 2563


                    . 21 ส.ค. –  18 ก.ย. 2563                 กันยายน 2563        ต าคม 2563                   จ. 21 ก.ย. – พ. 30 ก.ย. 2563                  ต าคม 2563      พ จิกายน 2563

           จาก 2 รอบที ผ่านมา สมาชิกขอลดส่งหุ้น 977 ราย  งดส่งเงินต้น 1,429 ราย
         ค านวณสิทธิการกู้เบื้องต้น ผ่าน Line : @Koratcoop

                เอกสารที่ต้องส่งมาเพื่อค านวณสิทธิ์ ดังนี้                1. ค ำขอกู้เงิน ถ่ำยหน้ำแรกและหน้ำหลัง

                2. สลิปเงินเดือน ที่เป็นปัจจุบัน

                3. Statement หน้ำบัญชีที่เงินเดือนโอนเข้ำเดือนปัจจุบัน


                4. ส ำเนำหน้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำรที่ต้องกำรโอนเงินกู้เข้ำบัญชี                                  Q R  C o d e : @ k o r a t c o o p


                 ( ธ.กรุงไทย หรือ ธ.ออมสิน หรือ ธ.กรุงเทพ หรือ บัญชีสหกรณ์ )                                   ติดต่อฝ่ำยสินเชื่อ

                5. สมำชิกอำยุ 55 ปี ขึ้นไป ให้แนบหนังสือรับรองกำรรับเงินบ ำนำญ                                   โทร 095-6048603

                6. สมำชิกกลุ่ม MOU ให้แนบส ำเนำค ำสั่งจ้ำง เพื่อนับอำยุกำรท ำงำน ค ำนวณสิทธิเงินกู้                         โปรดแจ้งเบอร์โทรที่ติดต่อได้

                         เอกสารครบแจ้งผลภายใน 3 วันท าการ พร้อมส่ง File สัญญากู้/ค ้าประกันเพื่อให้สมาชิก
                           จัดพิมพ์ให้ผู้ค ้าประกันลงลายมือชื่อและให้เพื่อนสมาชิกด้วยกันลงลายมือชื่อเป็นพยาน

                                  กำรแสดงตนของผู้ค ้ำประกันให้ส่งบัตรจริงมำแสดงหรือผู้ค ้ำประกัน


                                ถ่ำยภำพครึ่งตัวของตนเองยืนถือบัตรประจ ำตัวฯจัดพิมพ์ใส่กระดำษ A4
          ตัวอย่างภาพถ่าย               แทนกำรมอบบัตรประจ ำตัวฯฉบับจริง
        แสดงตนของผู้ค ้าประกัน       ผู้กู้น ำส่งค ำขอกู้ สัญญำกู้/ค ้ำประกันฉบับจริง พร้อมหลักฐำนฯ ตำมรอบกำรรับสัญญำ
                                 เพิ่มช่องทางการคัดกรองเอกสารค าขอกู้ ก่อนค านวณสิทธิ์การกู้


                                 เพิ่มช่องทางการค ้าประกัน โดยการถ่ายภาพผู้ค ้าประกันถือบัตร


                      ประจ าตัวประชาชน แทนการส่งมอบบัตรประจ าตัวประชาชน                      ฉบับจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่
   1