Page 1 - จดหมายข่าวฉบับที่ 2 - 2563 : สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด
P. 1

ดส่งห ้น/งดส่งต้นเงิน Covid-19

                      สหกรณ์ประกาศมาตรการช่วยเหลือสมาชิกช่วงการระบาดโรค Covid-19 โดยสมาชิกขอลดส่งเงินหุ้น              รายเดือนขั้นต ่า 200 บาท หรืองดส่งต้นเงินกรณีกู้เงินสามัญ หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือกู้พิเศษ


              ได้ 3 เดือนติดต่อกัน โดยเปิดรับสมัครถึง 30 กันยายน 2563 ตามรายละเอียด  ดังนี้


                                 รอบระยะเว าส่งค าร้องขอ ดส่งเงินค่าห ้นรายเดือน แ ะขอผ่อนเว าการชาระหนี้                                                                                           น าเสนอคณะกรรมการ


                                                      วันที่                                   พิจารณาอน มัติ                               มีผ บังคับ ช้


                                                ส่งค าร้องขอ                                วันประช มประจ าเดือน                      งวดเรียกเก บสิ้นเดือน                                   พ . 21 พ.ค. –  . 19 มิ.ย. 2563                 มิถ นายน 2563                                             กรก าคม 2563


                                    จ. 22 มิ.ย. – จ. 20 ก.ค. 2563                                 กรก าคม 2563              สิงหาคม 2563


                                   อ. 21 ก.ค. – พ . 20 ส.ค. 2563                                   สิงหาคม 2563              กันยายน 2563


                                       . 21 ส.ค. –   18 ก.ย. 2563                                  กันยายน 2563               ต  าคม 2563                                     จ. 21 ก.ย. – พ. 30 ก.ย. 2563                                   ต  าคม 2563           พ  จิกายน 2563

                     จาก 2 รอบที ผ่านมา สมาชิกขอลดส่งหุ้น  977 ราย   งดส่งเงินต้น  1,429 ราย
                 ค านวณสิทธิการกู้เบื้องต้น ผ่าน Line : @Koratcoop

                                เอกสารที่ต้องส่งมาเพื่อค านวณสิทธิ์  ดังนี้                               1. ค ำขอกู้เงิน ถ่ำยหน้ำแรกและหน้ำหลัง

                               2. สลิปเงินเดือน ที่เป็นปัจจุบัน

                               3. Statement หน้ำบัญชีที่เงินเดือนโอนเข้ำเดือนปัจจุบัน


                               4. ส ำเนำหน้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำรที่ต้องกำรโอนเงินกู้เข้ำบัญชี                                                                   Q R   C o d e : @ k o r a t c o o p


                                 ( ธ.กรุงไทย หรือ ธ.ออมสิน หรือ ธ.กรุงเทพ  หรือ บัญชีสหกรณ์ )                                                                      ติดต่อฝ่ำยสินเชื่อ

                               5. สมำชิกอำยุ 55 ปี ขึ้นไป ให้แนบหนังสือรับรองกำรรับเงินบ ำนำญ                                                                      โทร 095-6048603

                               6. สมำชิกกลุ่ม MOU ให้แนบส ำเนำค ำสั่งจ้ำง เพื่อนับอำยุกำรท ำงำน ค ำนวณสิทธิเงินกู้                                                 โปรดแจ้งเบอร์โทรที่ติดต่อได้

                                                 เอกสารครบแจ้งผลภายใน 3 วันท าการ พร้อมส่ง File สัญญากู้/ค ้าประกันเพื่อให้สมาชิก
                                                     จัดพิมพ์ให้ผู้ค ้าประกันลงลายมือชื่อและให้เพื่อนสมาชิกด้วยกันลงลายมือชื่อเป็นพยาน

                                                                  กำรแสดงตนของผู้ค ้ำประกันให้ส่งบัตรจริงมำแสดงหรือผู้ค ้ำประกัน


                                                               ถ่ำยภำพครึ่งตัวของตนเองยืนถือบัตรประจ ำตัวฯจัดพิมพ์ใส่กระดำษ A4
                   ตัวอย่างภาพถ่าย                             แทนกำรมอบบัตรประจ ำตัวฯฉบับจริง
                แสดงตนของผู้ค ้าประกัน            ผู้กู้น ำส่งค ำขอกู้ สัญญำกู้/ค ้ำประกันฉบับจริง พร้อมหลักฐำนฯ ตำมรอบกำรรับสัญญำ
                                                                 เพิ่มช่องทางการคัดกรองเอกสารค าขอกู้ ก่อนค านวณสิทธิ์การกู้


                                                                เพิ่มช่องทางการค ้าประกัน โดยการถ่ายภาพผู้ค ้าประกันถือบัตร


                                            ประจ าตัวประชาชน แทนการส่งมอบบัตรประจ าตัวประชาชน                                            ฉบับจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่
   1