Page 1 - จดหมายข่าวสหกรณ์ ฉบับที่ 1-63
P. 1

สหกรณ์ออมทรัพย์                              จดหมายข่าว


                                                ฉบับที่ 1 ประจำ�เดือน
            สาธารณสุขนครราชสีมา จ�ากัด                   มกราคม - กุมภาพันธ์ 2563            เราจะเป็นผู้นําสหกรณ์ออมทรัพย์          website : www.koratcoop.com
   วิสัยทัศน์ I   ดีเด่นระดับประเทศ                 e-mail : koratcoop@hotmail.co.th

                                     facebook : สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำากัด
     การประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2562 วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562
     การประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2562 วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562
      - ร่วมการแข่งขันกีฬา -       - มอบเงินทุนการศึกษา -     - สหกรณ์ออมทรัพสาธารณสุขนครราชสีมา จ�ากัด
      ประเพณีชาวสหกรณ์นครราชสีมา       ต่อเนื่องระดับปริญญาตรี       มอบรถจักรยาน -
        เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2562     น.ส.ชนรรพร วิเวกพรมราช      ให้แก่เด็กและเยาวชน ชุมชนวัดบูรพ์
    ณ สนามกีฬาโรงเรียนบัวใหญ่ อ�าเภอบัวใหญ่  บุตรนายจรัญ วิเวกพรมราช   เนื่องในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ�าปี 2563
         จังหวัดนครราชสีมา        เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562

                   ค่านิยม “ท�างานเป็นทีม ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจบริการ สร้างผลงานเพื่อสมาชิก” 1
   1   2   3   4