Page 2 - จดหมายข่าวฉบับที่ 6-2562
P. 2

วิสัยทัศน์ “เราจะเป็นผู้นำาสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นระดับประเทศ”


                  จากใจประธานกรรมการ
                     สวัสดีครับ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำากัด ทุกท่าน ช่วงปลายฝน
                  ต้นหนาวนี้ ตรงกับปลายปีบัญชีสหกรณ์ 2562 พอดี คณะกรรมการดำาเนินการกำาลังติดตามประเมินผล
                  แผนงานโครงการต่าง ๆ ติดตามผลประกอบการและเตรียมการ แผนงานในปีบัญชี 2563 รวมทั้งเตรียมจัด
                  ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2562 และจัดการเลือกตั้ง ซึ่งปีนี้ต้องขออภัยมายังสมาชิกทุกท่าน เนื่องจากสถาน
      นายแพทย์วชิระ บถพิบูลย์  ที่จัดประชุมที่เราพยายามติดต่อ ทุกแห่งติดขัด มีข้อจำากัด เช่น อยู่ระหว่างการปรับปรุงซ่อมแซมห้องนำ้าห้อง
        ประธานกรรมการ    สุขา ต้องใข้สถานที่ประกอบกิจกรรมอื่น ทำาให้ทางสหกรณ์ต้องเลือกจัดที่โรงแรมเมืองทองธานีรีสอร์ท โคราช
                  แม้นจะอยู่ห่างออกจากตัวเมืองนครราชสีมาไปเล็กน้อย แต่สถานที่จัดก็ถือว่าสะดวกในการจัดประชุม และ
      จัดการเลือกตั้งประธานกรรมการดำาเนินการ กรรมการดำาเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ เป็นอย่างดี ทางสหกรณ์จะพยายามแก้ไขข้อติดขัด

      ที่อาจจะไม่สะดวกให้ดีที่สุด อย่าลืมมาร่วมประชุมใหญ่ ปี 2562 กันนะครับ จะได้ทราบความก้าวหน้าในการดำาเนินการ ร่วมรับฟัง ร่วมเลือกตั้ง
      และแสดงความคิดเห็นต่อการดำาเนินงาน ในฐานะที่ทุกท่านเป็นเจ้าของสหกรณ์แห่งนี้
         ในปี 2562 ทางสหกรณ์ ได้พยายามบริหารจัดการกิจการให้ได้ผล ตามหลักการของสหกรณ์ 7 ข้อ ซึ่งได้ผลดีพอสมควร เราได้มีการลด
      อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 ทั้งดอกเบี้ยเงินฝาก และดอกเบี้ยเงินกู้ ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์กับสมาชิกทุกประเภท ขณะเดียวกันผลประกอบการ
      ก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าปีที่ผ่านมา ถือว่าน่าพึงพอใจ แม้นสภาพเศรษฐกิจจะยังไม่เติบโตมาก ยังมีกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลง แต่อย่างไรก็ตาม
      เราก็ติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด และยินดีรับฟังเสียงสะท้อนจากสมาชิกเพื่อพัฒนาสหกรณ์ของเรา ให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นครับ                                 คณะกรรมการดำาเนินงานมีแนวคิดในการกระตุ้นและส่งเสริมให้
                บทบรรณาธิการ         สมาชิกทุกคน มีการออมให้เป็นนิสัย ควบคู่กับการกู้เงินไปทำาธุรกิจให้

                  เรียนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ได้มาซึ่งรายได้เพิ่ม นอกเหนือจากรายได้ประจำา ช่วงสองเดือนที่ผ่าน
                สาธารณสุขทุกท่าน พบกับความ มาเราได้จัดทำา “โครงการศึกษาเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง” ขึ้น ให้
                เคลื่อนไหวของการบริหารจัดการ กับสมาชิกที่สนใจที่ไร่อรหันต์ บ้านกุดปลาเข็ง อำาเภอสูงเนิน จังหวัด
                สหกรณ์ออมทรัพย์ของพวกเรา อยาก นครราชสีมา และได้เตรียมความพร้อมเรื่องของสมาชิกใหม่ ได้รับรู้
      นายรุ่งโรจน์ วรชมพู จะเรียนให้สมาชิกสหกรณ์ซึ่งเป็น และเข้าใจเรื่องธุรกิจสหกรณ์
        บรรณาธิการ    เจ้าของสหกรณ์ทราบการบริหาร    จากวันประชุมใหญ่สามัญปีที่ผ่านมา คณะกรรมการดำาเนิน
      จัดการสหกรณ์นั้น เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ โดยควบคู่การบริหาร การมีมติลดดอกเบี้ยให้กับมวลสมาชิก ทั้งเงินกู้ และเงินฝากจำานวน
      จัดการแบบสหกรณ์ ตามหลักปรัชญาของสหกรณ์ หลักการ 25 สตางค์นั้น ย่อมส่งผลต่อผลกำาไรสุทธิเมื่อสิ้นปี การจัดสรรกำาไร
      อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์ยังไม่พอ ต้องควบคู่กับการบริหาร สุทธิ ต้องเรียนให้ทราบว่า ก็คงปรับเปลี่ยนไปตามกัน แต่ถึงอย่างไรก็
      จัดการการเงินแบบสถาบันการเงินทั่วไป สิ่งที่ต้องให้สมาชิกที่ มากกว่าสถาบันการเงินอื่น ๆ อย่างแน่นอน สำาหรับการประชุมใหญ่
      เป็นเจ้าของทราบและเข้าใจคือ เรื่องของการเป็นเจ้าของธุรกิจ ปีนี้กำาหนดวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมเมืองทองธานีรีสอร์ท
      ที่พวกเราร่วมมือกันอยู่ ตามหลักการร่วมคิดร่วมทำาร่วมรับผล โคราช ถนนมิตรภาพ(โคราช-ขอแก่น) ตำาบลโตนด อำาเภอโนนสูง
      ประโยชน์ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ให้สมาชิกทุกคน อยู่ดี กินดี  จังหวัดนครราชสีมา
      มีความเป็นธรรม และเกิดสันติสุขในสังคมของพวกเรา นั่นคือการ พบกันอีกฉบับต่อไป
      บริหารที่มุ่งเน้นให้สมาชิกทุกคนได้รับประโยชน์สูงสุด      สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จ�ากัด
      Nakhonratchasima Public Health Saving And Credit Cooperative, Limited (NMPSC) บรรณาธิการ
      529/1 ถนนจอมพล ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมืองนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ 30000
      529/1 Chomphon Road, Amphone Mueang, Nakhonratchasima Province, 30000      นายรุ่งโรจน์  วรชมพู
                                             กองบรรณาธิการ
     หมายเลขโทรศัพท์ 0-44341-441-3, 0-44341-454
     หมายเลขภายใน                                   นางจีระพงษ์  พจนะโกสีย์
     ฝ่ำยธุรกำร   103 - 105  มือถือ 09-7920-1710 ผู้จัดกำร  119         นางพรอรุณ  แก้วสุวรรณ
                                   112 / 113
                         รองผู้จัดกำร
                  มือถือ 09-5614-5107
             101 - 102
     ฝ่ำยสมำชิกสัมพันธ์
                                                    ทองศรี
                                              นายนิพนธ์
                         ศูนย์ประสำนงำน สสธท. / สส.ชสอ. 111 มือถือ 09-4356-1983
     ฝ่ำยกำรเงิน
             116, 117, 120 มือถือ 08-1760-5034
   NEWSLETTERS จดหมายข่าว สอ.สธนม. ฝ่ำยสินเชื่อ  106 - 109  มือถือ 09-5604-8603 โทรสาร (FAX) นายกิตติ  เอ้กระโทก
                                                    ผักกระโทก
                                              นางกัญญา
     ฝ่ำยทะเบียนหุ้นหนี้
                  มือถือ 09-8270-1710
             114 - 115
                         ฝ่ำยธุรกำร 0-4424-8227 ฝ่ำยกำรเงิน 0-4425-4614
     ฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ 110
                  มือถือ 09-8270-1710
                                              นายภรต
                                                    วรจิตติ
                         ID Line : @uja6391m
             121
                  มือถือ 08-1760-5034
     ฝ่ำยบัญชี
    2            ค่านิยม “ทำางานเป็นทีม ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจบริการ สร้างผลงานเพื่อสมาชิก”
   1   2   3   4   5   6   7