Page 19 - จดหมายข่าวฉบับที่ 6-2562
P. 19

วิสัยทัศน์ “เราจะเป็นผู้นำาสหกรณ์ออมทรัพยดีเด่นระดับประเทศ”


                ห้องประชุมประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2562

       ณ ห้องประชุมมั่งมีศรีสุข โรงแรมเมืองทองธานีรีสอร์ท โคราช ต�าบลโตนด อ�าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

               ห้องประชมุใหญ่ ปี 2562
       ภาพกิจกรรม สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จ�ากัด

       “การประชุมผู้แทนสมาชิกครั้งที่ 2/2562 และประชุมใหญ่
     วิสามัญครั้งที่ 1/2562” วันที่ 14 กันยายน 2562 ณ ห้องแกรนด์
     บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมสตาร์เวลบาหลี จังหวัดนครราชสีมา


                ค่านิยม “ทำางานเป็นทีม ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจบริการ สร้างผลงานเพื่อสมาชิก”    19 จดหมายข่าว สอ.สธนม. NEWSLETTERS
   14   15   16   17   18   19   20